Hoe verloopt de re-integratiebeoordeling door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer?

De beoordeling van een mogelijke re-integratie van een langdurig zieke werknemer gebeurt door de preventieadviseur-bedrijfsarts (PABA). Het proces verloopt in verschillende stappen en moet binnen de 40 dagen na ontvangst van het re-integratieverzoek zijn afgerond. De uitkomst van de beoordeling leidt tot specifieke acties. Een overzicht.

Het proces van re-integratiebeoordeling verloopt als volgt:

 1. De PABA gaat eerst en vooral na of de werknemer op termijn het afgesproken werk, al dan niet aangepast, opnieuw kan uitvoeren. De arbeidscapaciteit van de werknemer speelt een belangrijke rol in het bepalen van een mogelijke re-integratie.
   
 2. Als de werknemer daarmee instemt, kan de PABA overleg plegen met de behandelende arts, de adviserend geneesheer of andere preventieadviseurs/personen die kunnen bijdragen tot een geslaagde re-integratie.
   
 3. De PABA doet een onderzoek van de werkpost en de werkomgeving.
   
 4. Een verslag met de bevindingen wordt opgesteld en aan het gezondheidsdossier toegevoegd.
   
 5. Daarna vermeldt de PABA de gemaakte beslissing op een formulier voor de re-integratiebeoordeling. Zowel werkgever als werknemer ontvangen een exemplaar. Ook dit formulier maakt deel uit van het medisch dossier.

 

Welke mogelijke beslissingen kan de PABA nemen en wat zijn de gevolgen?

Er zijn vijf mogelijke scenario’s, afhankelijk van een eventuele werkhervatting op termijn en van eventueel tussentijds aangepast of ander werk.

 1. De werknemer kan op termijn het overeengekomen werk hervatten. Tussentijds aangepast of ander werk is mogelijk.
  • De PABA bepaalt de modaliteiten voor aangepast of ander werk en wanneer een re-evaluatie plaatsvindt.
  • U hebt 55 werkdagen de tijd om een re-integratieplan op te maken (zie verder).
    
 2. De werknemer kan op termijn het overeengekomen werk hervatten. Tussentijds werken is onmogelijk.
  • De PABA bepaalt wanneer een re-evaluatie gebeurt.
  • PABA verwittigt de adviserend geneesheer.
    
 3. De werknemer is definitief ongeschikt om het overeengekomen werk te hervatten. Aangepast of ander werk bij dezelfde werkgever is mogelijk.
  • De PABA bepaalt de modaliteiten voor aangepast of ander werk.
  • U hebt maximaal 12 maanden de tijd om een re-integratieplan op te stellen (zie verder).
    
 4. De werknemer is definitief ongeschikt om het overeengekomen werk te hervatten. Hij of zij is evenmin in staat om aangepast of ander werk uit te voeren.
  • PABA verwittigt de adviserend geneesheer. Het re-integratietraject wordt niet voortgezet.
    
 5. De PABA oordeelt dat het om medische redenen niet opportuun is om een re-integratietraject op te starten.
  • Om de twee maanden houdt de PABA een re-evaluatie.
  • PABA verwittigt de adviserend geneesheer.

 

Wat als uw werknemer niet akkoord gaat met de re-integratiebeoordeling?

Werknemers hebben de mogelijkheid om tegen de beslissing van de PABA in beroep te gaan, wanneer hij of zij definitief ongeschikt wordt verklaard om het overeengekomen werk uit te voeren (scenario 3 en 4 hierboven).

Dat gebeurt via een aangetekend schrijven aan de bevoegde arts-sociaal inspecteur. Uw werknemer moet u als werkgever hiervan op de hoogte brengen.

Binnen de 31 dagen na ontvangst van het aangetekend beroep moeten de arts-sociaal inspecteur, de behandelende arts en de PABA bij meerderheid een beslissing nemen. Verwerpen zij het beroep, dan moet u als werkgever een re-integratieplan opstellen of – bij overmacht – overgaan tot ontslag.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst als gevolg van overmacht bij definitieve ongeschiktheid is dus enkel mogelijk nadat het volledige re-integratietraject is doorlopen, inclusief de beroepsprocedure. De bedrijfsarts moet telkens nagaan of ander of aangepast werk mogelijk is in de onderneming.

Hoe zit het met de arbeidsrechtelijke omkadering van de re-integratie?

Tijdens de uitvoering van het aangepast of ander werk kunnen zich specifieke situaties voordoen die gevolgen hebben voor de arbeidsrelatie. Om in die situaties rechtszekerheid te bieden zijn volgende bepalingen vastgelegd:

 • Bij de uitvoering van ander of aangepast werk wordt uw werknemer opnieuw arbeidsongeschikt.
  In dat geval dient u niet opnieuw gewaarborgd loon te betalen.
   
 • Tijdens de periode waarin uw werknemer ander of aangepast werk uitvoert, wordt de arbeidsovereenkomst verbroken.
  De berekening van de opzegvergoeding gebeurt op basis van het loonsafspraken in het kader van de initiële arbeidsovereenkomst.


Lees ook:
Wat bepaalt het nieuwe KB re-integratie langdurig zieke werknemers?
Hoe stelt u een re-integratieplan voor langdurig zieken op?
Opinie: nieuw KB re-integratie langdurig zieken vatbaar voor interpretatie
Dossier re-integratie langdurig zieke werknemers: wat verandert er?