Wat bepaalt het KB re-integratie langdurig zieke werknemers?

Sinds 1 december 2016 is er een KB in voege dat de re-integratie van langdurig zieken bevordert. Wat houdt deze wetgeving in voor u als werkgever? Wat houdt deze wetgeving in voor u als werkgever?

Wat is de bedoeling van dit KB?

De overheid wil de re-integratie bevorderen van langdurig zieke werknemers die het afgesproken werk tijdelijk of definitief niet kunnen uitoefenen. Er zijn twee uitzonderingen:

  • werknemers die het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval;
  • werknemers die kampen met een beroepsziekte.

Hoe gebeurt de opstart van een re-integratietraject?

Elk traject tot re-integratie bevat twee stappen:

  1. een beoordeling door de preventieadviseur-bedrijfsarts (PABA)
  2. een re-integratieplan, opgesteld door de werkgever

Wie kan een re-integratietraject opstarten?

Drie partijen kunnen een re-integratietraject opstarten:

  • De werknemer of zijn behandelende arts. In dat geval brengt de PABA de werkgever en de adviserend geneesheer op de hoogte.
  • De adviserende arts van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. De PABA verwittigt de werkgever.
  • U als werkgever, vanaf vier maanden arbeidsongeschiktheid van een werknemer of wanneer u een attest van definitieve ongeschiktheid ontvangt van de behandelende arts. De PABA informeert de adviserende arts.


Lees ook:
Hoe verloopt de re-integratiebeoordeling door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer?
Hoe stelt u een re-integratieplan voor langdurig zieken op?
Opinie: nieuw KB re-integratie langdurig zieken vatbaar voor interpretatie
Dossier re-integratie langdurig zieke werknemers: wat verandert er?