Contact houden met langdurig zieke medewerkers loont

14-02-17

Bedrijven die langdurig zieke medewerkers in dienst hebben, doen er goed aan het contact met hen te onderhouden tijdens de periode van afwezigheid. Doen ze dat niet, dan dreigen die werknemers ten prooi te vallen aan fade-out, een proces waarbij ze geleidelijk aan uit beeld verdwijnen en niet meer terugkeren. Om dat te helpen vermijden, biedt Mensura nu een nieuwe dienstverlening: de ‘Return Calls’.

Ziekteverzuim van lange duur is een pertinent probleem voor bedrijven. Uit een pilootstudie die Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk liet uitvoeren bij 200 bedrijven, blijkt dat 56% van de ondernemingen met meer dan 100 werknemers jaarlijks kampt met meer dan 10 medewerkers die langer dan één maand aan huis gekluisterd zijn.

Bovendien is 65% van de langdurig zieken langer dan 3 maanden afwezig. Slechts 19% van de bevraagde bedrijven geeft aan dat alle medewerkers terugkeren naar hun job na het ziekteverlof. Uit de studie blijkt echter ook dat persoonlijk contact – het liefst door leidinggevenden – de terugkeer van langdurig zieke medewerkers kan stimuleren.

Na burn-out en bore-out: fade-out

In tegenstelling tot kortere ziektetermijnen (minder dan één maand) bestaat bij langdurige ziekte het risico op fade-out. In dat scenario verdwijnt de medewerker langzaam uit beeld. De drempel om terug te keren wordt hoe langer hoe groter en de werknemer verliest het contact met zijn bedrijf. Niet alleen komt zo de productiviteit van de organisatie onder druk te staan, ook de vervanging van de afwezige medewerker vergt extra investeringen.

Contact houden: sleutelrol voor leidinggevenden

Toch hoeven ondernemingen niet machteloos toe te kijken. Door contact te houden met de zieke, kunnen organisaties weliswaar de terugkeer naar de werkvloer niet versnellen, maar er lijkt een positieve impact te bestaan op het aantal werknemers dat terugkeert.

Erik Carlier, Directeur Health bij Mensura: “Contact houden met zieke werknemers kan op verschillende manieren. Ondernemingen combineren vaak methodes, maar huisbezoeken zijn het meest effectief. Uit onze studie blijkt bovendien dat procentueel meer langdurig afwezigen terugkeren wanneer de leidinggevende zelf contact opneemt.”

Mensura’s Return Calls: een opstap naar re-integratie

Om klanten die met langdurige afwezigheid kampen extra bij te staan, biedt Mensura nu de Return Calls. Daarmee ontzorgen we werkgevers door het contact te onderhouden met langdurig zieke medewerkers en zo de terugkeer naar de werkvloer aan te moedigen. Die inspanningen kunnen dus kaderen binnen een groter re-integratieprogramma.

“Werkgevers kunnen na vier maanden afwezigheid zelf een re-integratietraject opstarten. Ook zijn ze zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een re-integratieplan. Voor beide zaken is het zeker een plus als ze contact houden met de zieke werknemer. Sterker nog, 67% van de ondervraagde ondernemingen met een re-integratiebeleid dat in de hr-strategie is ingebed, geeft aan meer dan drie op vier van de langdurig zieken te zien terugkeren naar hun job.”

Ontdek meer cijfers en bevindingen in het persbericht over de Return Calls.

Over het onderzoek

Voor deze pilootstudie deed Mensura een beroep op Profacts. In totaal werden 200 hr-professionals van bedrijven met meer dan 100 werknemers bevraagd. De helft van deze bedrijven zijn klant bij Mensura. Er is gestreefd naar een optimale regionale spreiding van de ondernemingen over Vlaanderen (60%), Wallonië (30%) en Brussel (10%).

Wat kan Mensura voor u doen?

Meer informatie nodig? Wij helpen u graag!

+32 2 549 71 00Mail ons