Algemene voorwaarden

1 RECHTSVERHOUDING

1.1 De rechtsverhouding tussen Mensura externe dienst voor preventie en bescherming op het werk vzw, met maatschappelijke zetel te Gaucheretstraat 88/90, 1030 Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer BE 0410.664.742 (hierna Mensura), en de klant, een (rechts)persoon die zich inschrijft op een Leeroplossing (de klant) (gezamenlijk de Partijen), wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de offerte en de eventuele specifieke voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als de Overeenkomst).

1.2 De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan.

1.3 De Overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van Mensura. Mensura behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen, indien zij hiervoor een geldige reden heeft.

2 DIENSTEN: AANBIEDEN VAN LEEROPLOSSINGEN

2.1 De prestaties van Mensura bestaan uit het organiseren van leeroplossingen, (open) opleidingen, studiedagen, trainingen, coaching, opleidingsformules, begeleidingsprogramma’s, ontwikkelingstrajecten, e-learning, online opleidingen (met lesgever), klassikale opleidingen, mix van klassikaal en online (blended), in-company opleidingen (op maat), andere vormen van leermomenten en uit de logistieke en organisatorische ondersteuning van leeroplossingen voor de klant (hierna de Leeroplossing(en)). Deze Leeroplossingen kunnen online plaatsvinden (de Online Leeroplossingen) en offline (de Offline Leeroplossingen).

3 INSCHRIJVING

3.1 Elektronisch of schriftelijk
Elke inschrijving door de klant aan een van de Leeroplossingen dient elektronisch of schriftelijk te gebeuren. De Overeenkomst tussen Mensura en de klant komt slechts tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de inschrijving van de klant door Mensura. Na deze bevestiging zendt Mensura een factuur.

3.2 Annulatiemogelijkheden Offline Leeroplossingen
Indien de klant verhinderd is voor het volgen van een van de Offline Leeroplossingen, kan de klant zich, behoudens andersluidend beding, altijd laten vervangen door een andere persoon.

De klant kan, behoudens andersluidend beding, zijn deelname aan een van de Offline Leeroplossingen kosteloos annuleren tot veertien (14) kalenderdagen voor de effectieve datum van de Offline Leeroplossing, indien de klant de Leeroplossing nog niet gestart heeft en nog niet geregistreerd is op het platform of opteren voor een deelname aan een andere sessie van dezelfde Offline Leeroplossing, mits dit schriftelijk (via e-mail) tot veertien (14) kalenderdagen voor het begin van de Offline Leeroplossing verstuurd wordt aan Mensura via het e-mailadres: Learnconnect@mensura.be. Nadien is de volledige prijs van de Offline Leeroplossing verschuldigd.

Indien de klant de inschrijving annuleert nadat deze door Mensura is gewijzigd (zoals, zonder hiertoe beperkt te zijn, een wijziging van de datum of een lichte wijziging van de inhoud) op verzoek van de klant of wanneer deze Leeroplossing op maat gemaakt werd voor de klant, is de volledige prijs van de Offline Leeroplossing verschuldigd. Mensura behoudt zich het recht om voor alle wijzigingen op vraag van de klant een administratieve kost in rekening te brengen. Deze administratieve kost bedraagt 10% van de opleidingsprijs met een minimum van € 25.

3.3 Annulatiemogelijkheden Online Leeroplossingen
Online Leeroplossingen kunnen niet geannuleerd worden als ze gestart zijn. De inschrijving is persoonlijk en individueel, en kan niet overgedragen worden aan een andere persoon. In dergelijk geval kan de klant zich voor zijn deelname ook niet laten vervangen door een andere persoon.

4 BEKIJKEN EN BEWAREN VAN DE LEEROPLOSSINGEN

4.1 De aangekochte Online Leeroplossingen kunnen worden bekeken via de persoonlijke account van de klant op de website van Mensura tot één (1) jaar na aankoop. Mensura kan niet garanderen dat de Online Leeroplossingen ten allen tijde toegankelijk zijn. Zonder hiertoe beperkt te zijn, kunnen tijdens onderhoudswerken of updates aan de website of het digitale leerplatform de Online Leeroplossingen tijdelijk ontoegankelijk zijn.

4.2 Mensura doet haar best, opdat elke Online Leeroplossing kan bekeken worden vanuit bijna elk apparaat, op voorwaarde dat de klant over een (stabiele) internetverbinding beschikt. De meest optimale manier om een Online Leeroplossingen te volgen is vanuit een desktop of laptop computer met de Google Chrome browser.

5 AANBIEDINGEN

5.1 Commerciële documenten en aanbiedingen van Mensura scheppen geen verbintenissen in hoofde van Mensura.

6 PRIJZEN EN BETALING

6.1 Alle prijzen van Mensura zijn (behoudens anders vermeld) exclusief btw. De toepasselijke prijzen zijn diegenen die gelden op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Mensura en de klant. Voor bepaalde partners van Mensura kunnen afwijkende prijzen gelden. Hiertoe dient een klant die een dergelijke partner uitmaakt, de partnerovereenkomsten gesloten met Mensura te raadplegen.

6.2 Prijzen welke door Mensura in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldigheidsduur van dertig (30) dagen.

6.3 Behoudens andersluidend beding, dienen alle facturen, binnen de zeven (7) dagen na factuurdatum, elektronisch te worden betaald. Voor alle Leeroplossingen geldt dat het bedrag van elke factuur dat niet betaald is bij aanvang van de Leeroplossing van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd wordt met de wettelijke interest bepaald in de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, alsook een schadeloosstelling van 10% van het factuurbedrag met een minimum van €125,00. Niettegenstaande de forfaitaire invorderingskosten, is Mensura gerechtigd de kosten voor ingebrekestelling en aanmaning aan te rekenen.

6.4 Mensura behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de toegang tot de Online Leeroplossingen, waarvoor de factuur niet tijdig werd betaald, te blokkeren, in welk geval de verplichting van de klant tot betaling echter onverminderd van kracht blijft. De reactivering na een blokkering wordt slechts uitgevoerd na volledige betaling van alle verschuldigde bedragen inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten.

7 COMPENSATIE SCHULDVORDERING

7.1 Mensura heeft het recht schuldvorderingen tegenover de klant te compenseren met eventuele vorderingen van de klant ten opzichte van Mensura.

8 OVERMACHT

8.1 Mensura zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde Leeroplossingen te laten plaatsvinden. Door onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden (vb. omwille van maar niet beperkt tot ziekte, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis, tekortkomingen van leveranciers en trainers/docenten,…) kan Mensura de Leeroplossingen annuleren, of de inhoud, datum/data, locatie of uitvoering (klassikaal/online) wijzigen. In deze gevallen kan de klant zijn Leeroplossing annuleren of opteren voor een deelname aan een volgende sessie van deze geannuleerde of gewijzigde Leeroplossing. In geval van annulering, omwille van hogervermelde situaties, worden eventueel door de klant betaalde facturen op vraag terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. Mensura heeft het recht om de trainers/docenten te wijzigen, indien Mensura meent dat dit voor de uitvoering en de kwaliteit van de Leeroplossing noodzakelijk is.

8.2 Mensura behoudt zich verder het recht voor om, zonder enige vorm van annulatievergoeding, bij onvoldoende inschrijvingen de Leeroplossing te annuleren of te verplaatsen naar een latere datum. De klanten worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door Mensura krachtens de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Mensura beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. Mensura is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. Mensura is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze Overeenkomst door de klant, noch is Mensura aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van Mensura wordt weerhouden, is Mensura er enkel toe gehouden de Leeroplossing te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs terug te betalen.

9.2 Mensura sluit in geen geval haar aansprakelijkheid uit voor haar opzet, haar zware fout of voor die van haar aangestelden of, behoudens overmacht, voor het niet-uitvoeren van de essentiële verbintenissen die het voorwerp van de Overeenkomst uitmaken.

9.3 De informatie in de Leeroplossingen is geen juridisch advies. Daar de Leeroplossingen geruime tijd raadpleegbaar zijn, is het altijd mogelijk dat bij het bekijken van de Leeroplossingen bepaalde informatie achterhaald is door nieuwe wetgeving, recente rechtspraak, gewijzigde administratieve onderrichtingen en dus juridisch niet meer adequaat is. Noch Mensura, noch degenen die wetenschappelijke ondersteuning hebben gegeven aan de Leeroplossingen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor onnauwkeurigheden of gebreken in de informatie verstrekt via deze Leeroplossingen. Elke beslissing gemaakt op basis van de informatie verstrekt via de Leeroplossingen behoort tot de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon die de Leeroplossingen volgt.

10 BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT

10.1 De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel, en het vredegerecht van het eerste kanton te Brussel zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze Overeenkomst en Mensura kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard, tenzij de wet anders bepaald. De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

11 INTELLECTUELE RECHTEN

11.1 Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mag de inhoud en de documentatie van een Leeroplossing niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden en in enige vorm of op enige wijze, noch mag de inhoud en de documentatie van een Leeroplossing geheel of gedeeltelijk meegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische of mechanische wijze). De Leeroplossing zijn puur voor persoonlijk gebruik en mogen niet worden verspreid.

11.2 De aankoop van een Leeroplossing impliceert in geen geval een gehele of gedeeltelijke overdracht van de intellectuele eigendomsrechten.

12 VRAGEN STELLEN AAN DE DOCENT

12.1 Gezien er niet bij alle Leeroplossingen fysiek vragen gesteld kunnen worden op het moment van het bekijken van de Leeroplossing, worden de website en/of de gegevens van de docent(en) steeds vermeld in de bezorgde slides en/of cursus, zodat het mogelijk is eventuele verduidelijkingen te vragen. Uiteraard is het niet de bedoeling om via deze weg gratis oplossingen voor persoonlijke dossiers te bekomen. Mensura kan desgevallend niet garanderen dat de docent(en) uw concrete vraag zullen beantwoorden.

13 DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

13.1 De termen “betrokkene” en “persoonsgegevens” hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (de AVG).

13.2 De persoonsgegevens van de klant en de betrokkene van de klant (contactgegevens) worden verwerkt, voor marketingdoeleinden, zodat Mensura de klant op de hoogte kan houden van producten en diensten gelijkaardig aan de Leeroplossingen. We verwijzen hiervoor naar onze Privacyverklaring. Wat betreft de verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, kan Mensura terugvallen op de wettelijke grondslag gerechtvaardigd belang om haar diensten te promoten (Art. 6, 1., f) AVG). Er wordt telkens een mogelijkheid tot opt-out voorzien.

13.3 In het kader van de contractuele relatie tussen de klant en Mensura zullen de persoonsgegevens van de klant uitsluitend verwerkt worden door Mensura en de door haar aangestelde verwerkers, met wie de nodige contractuele afspraken gemaakt zijn. Mensura zal de gegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte opslaan zonder de klant hiervan voorafgaand te informeren onder meer omtrent de passende waarborgen inzake de doorgifte. Zo zullen volgende persoonsgegevens door Mensura gedeeld kunnen worden (in de vorm van een deelnemerslijst) met de trainer en andere deelnemers van de specifieke Leeroplossing waarvoor de klant zich ingeschreven heeft: naam, voornaam, functie en bedrijfsnaam.

13.4 Daarenboven kan Mensura tijdens bepaalde Leeroplossingen beeldmateriaal maken, dat nadien via de communicatiekanalen van Mensura gebruikt kan worden. Hiertoe zal Mensura steeds de passende toestemming vragen aan de personen in kwestie voor het maken van de foto’s en voor elk hergebruik van deze foto’s.

13.5 Mensura zal zich inspannen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen ter bescherming en beveiliging van de persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens, rekening houdend met de stand van de techniek. Gegevens die niet langer nodig of nuttig zijn, zullen gewist worden. De klant kan steeds om inzage in, verbetering, wissing of overdracht van zijn gegevens vragen en zich verzetten tegen gebruik van de gegevens voor direct marketing. Nadere inlichtingen kunnen teruggevonden worden in de Privacyverklaring van Mensura.

14 NIETIGHEID

14.1 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De Partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule. Het niet opeisen van een recht of niet toepassen van een sanctie door Mensura houdt geenszins een afstand van recht in.