Veilig werken als aandachtspunt bij het onthaal van nieuwe medewerkers

Om tot een succesvolle veiligheidscultuur te komen, moet iedereen op het werk die mee uitdragen. Ook nieuwkomers. Maar hoe zorgt u ervoor dat veilig en gezond werken van met af aan bij nieuwe medewerkers ‘top of mind’ is? Natascha Vandewalle, preventieadviseur bij Mensura: “Veiligheid bij medewerkers is de optelsom van bewustzijn, gedrag en middelen.”

“Een fijne job is een veilige job. Dit betekent dat u medewerkers voldoende beschermt tegen arbeidsrisico’s. Maar evenzeer dat u hen goed in hun vel en ondersteund laat voelen”, steekt Natascha van wal.

“Een veiligheidscultuur draait om meer dan een veilige omgeving met de juiste beschermingsmiddelen en procedures. Ze omvat actiepunten voor elk van de zeven welszijnsdomeinen: arbeidsveiligheid, gezondheid, ergonomie, milieu, arbeidshygiëne, werkomgeving en psychosociaal welzijn. Bedrijven tekenen het best eerst een veiligheidsbeleid uit, waarin ze aangeven hoever ze in al die domeinen moeten en willen gaan. Daarna komt het erop aan om nieuwkomers zo snel mogelijk in dit verhaal te betrekken.”

Besteden bedrijven wel voldoende aandacht aan het veiligheidsbeleid bij het onthaal van nieuwe medewerkers?

Natascha: “Onboarding gebeurt in de praktijk op heel uiteenlopende manieren en die verschillen bovendien sterk naargelang de sector. Chemiebedrijven hebben bijvoorbeeld veel aandacht voor veiligheid bij onboarding. Logisch ook, in die sector spelen er heel wat inherente risico’s mee, dus de druk om hierover vanaf de eerste werkdag goed te informeren ligt hoger dan in minder risicogevoelige werkomgevingen.

In die laatste merken we dan weer vaak een soort tussenoplossing. Vooral bij kleinere bedrijven is het voornaamste doel om nieuwkomers zo snel en vlot mogelijk aan de slag te krijgen. De onthaalprocedure besteedt dan wel aandacht aan een specifieke machine of werkpost, maar de procedures bij overmatige stress of pesten op het werk blijven doorgaans onderbelicht.”

Wat komt bij een succesvolle onboarding zeker aan bod?

Natascha: “De welzijnswet (Codex) omschrijft de onthaalprocedure voor bedrijven nauwkeurig. De lijst met aandachtspunten is uitgebreid, maar niet alles geldt voor elke sector. Afhankelijk van de risico’s informeert u nieuwe medewerkers in eerste instantie over hun jobinhoud en de beschermingsmiddelen die hiervoor nodig zijn. Belangrijk is om nieuwkomers ook mee te geven tot wie ze zich kunnen wenden bij problemen. Hoe zo’n onthaalprocedure er in uw bedrijf kan uitzien, is een opdracht voor de interne preventiedienst.

U doet er goed aan al die zaken kort aan te halen tijdens de onboarding. Nog beter is om werk te maken van een verwelkomingsbrochure. Beperk u dan tijdens het onthaal tot de essentie en informeer nieuwkomers waar ze terechtkunnen voor bijkomende info.”

De belangrijkste aandachtspunten tijdens de onboarding volgens de welzijnswet:

- de specifieke jobinhoud en hieraan verbonden risico’s;

- de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen;

- het al dan niet verplichte karakter van een medisch onderzoek;

- de basisinstructies eerste hulp;

- de aanwezige noodprocedures, bijvoorbeeld in geval van brand;

- de interne en externe aanspreekpunten: vertrouwenspersoon, preventieadviseur (psychosociale zaken) en arbeidsarts;

- de aanwezigheid en samenstelling van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk;

- milieugerelateerde zaken zoals interne richtlijnen rond sorteren en recyclen;

- instructies over ergonomie en organisatie van de werkplek;

- de procedures bij arbeidsongevallen.

Dreigt onboarding dan geen onpersoonlijk proces te worden, bezaaid met regels en procedures?

Natascha: “Ook daarvoor voorziet de Welzijnswet een oplossing: werkgevers doen er goed aan om een meter of peter aan te duiden die een nieuwe medewerker mee opvolgt. Onder de vleugels van een ervaren collega voelen nieuwkomers zich vaak beter en persoonlijker ondersteund en durven ze sneller vragen te stellen.

Sommige bedrijven gaan nog een stap verder met mentorschap. Een mentor is er niet alleen voor werkgerelateerde vragen, maar wijdt de nieuwkomers in de hele bedrijfscultuur in. Hoe begroeten collega’s elkaar en wordt er getrakteerd op verjaardagen?”

Hoe houden werkgevers de aandacht voor veiligheid ook na de onboarding levendig?

Natascha: “Idealiter beschouwen werkgevers het onthaal van een nieuwe medewerker niet als een eenmalige gebeurtenis, maar wel als de start van een traject met regelmatige opvolgmomenten. Bespreek op geregelde tijdstippen de aandachtspunten en onduidelijkheden. Voorzie ook in noodzakelijke trainingen en workshops rond eerste hulp en brandbestrijding bijvoorbeeld.

Om veiligheid echt te implementeren in uw bedrijfscultuur, kunt u op meetings een terugkerend ‘safety moment’ inlassen. Wijs er daarbij op dat collega’s kritisch moeten zijn voor hun eigen én elkaars veiligheidsgedrag. Tot slot speelt ook de hiërarchische lijn een belangrijke rol: geef zelf het goede voorbeeld. Een veiligheidscultuur kan maar slagen als iedereen – van de directie over het management tot de werkvloer – hier aandacht voor heeft.”

Gebruik de Check-In Tool voor een veilige start van nieuwkomers
Door medewerkers vanaf hun eerste werkdag op het belang van veiligheid en gezondheid te wijzen, helpt u niet alleen arbeidsongevallen te voorkomen. Nieuwkomers voelen zich zo ook sneller welkom en wegwijs in het bedrijf, raken vlotter geïntegreerd en werken gauw zelfstandiger.

Om u in dit alles te ondersteunen, ontwikkelde Mensura de Check-In Tool, een handig en omvattend advies voor nieuwe medewerkers, gebaseerd op een online vragenlijst. Ontdek hoe het werkt.