Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden Mensura website

Voorwaarden voor gebruik

De bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing bij elke raadpleging en bij elk gebruik van de website van Mensura. Door deze website te bezoeken, accepteert u de gebruiksvoorwaarden, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.

Het staat Mensura vrij op elk moment deze gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Copyright notice

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten berusten bij Mensura dan wel haar leveranciers en partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de site (waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto's en geluid) mag tenzij anders aangegeven niet worden gekopieerd en/of worden afgeprint – onder welke vorm en op welke wijze dan ook – overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Mensura. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn uitdrukkelijk verboden. Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder de copyright rechten van de leveranciers vallen.

Geen garantie of aansprakelijkheid

Aan de informatie die op deze site getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Mensura engageert zich om de informatie op deze site zo correct, actueel en relevant mogelijk aan te bieden. Mensura is niet aansprakelijk voor de informatie op sites die u benadert via deze site. Links worden aangeboden als service aan u en het betekent niet dat Mensura verantwoordelijk is voor de inhoud van deze sites. Informatie op onze site kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

De toepasbaarheid van de via deze website aangeboden informatie kan in geen enkel geval gegarandeerd worden op een concrete casus. In geval van twijfel of voor bijkomende informatie, kan u altijd terecht bij een medewerker van Mensura.

Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren dat deze sites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter.

Privacy beleid

Alle persoonsgegevens die u ons bezorgt, worden op een strikt vertrouwelijke manier behandeld en worden nooit doorgegeven aan derden tenzij de wetgever ons hiertoe verplicht. De Kaderwet dd. 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens (deze Kaderwet is de omzetting van de General Data Protection Regulation in Belgische wetgeving) stelt dat u bepaalde rechten kan uitoefenen t.a.v. uw persoonsgegevens. Wij verwijzen naar onze Privacy Policy voor meer informatie m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens en de uitoefening van uw rechten bij Mensura.

Opmerkingen, vragen en suggesties

Mensura wenst geen strikt vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze site. Alle door u aan ons verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overig) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar, uitgezonderd het hierboven gestelde onder privacy beleid aangaande uw persoonsgegevens. Door Mensura materiaal te sturen geeft u aan Mensura het onbeperkte, onherroepbare recht deze informatie te gebruiken, vertonen, wijzigen, verwerken en verspreiden en om deze informatie rechtelijk te registreren; tevens kan Mensura ideeën en technieken vrij toepassen die u ons stuurt. Mensura heeft deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Mensura houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt via privacy@mensura.be.

Disclaimer Outlook

Dit bericht en alle bijlagen zijn vertrouwelijk en exclusief opgesteld voor de geadresseerde(en). Als u dit bericht foutief heeft ontvangen, breng de afzender onmiddellijk op de hoogte via e-mail of telefoon en verwijder het bericht. Elke niet-toegelaten wijziging, uitgave, gebruik of verspreiding is verboden. De afzender wijst elke verantwoordelijkheid af voor dit bericht bij wijziging, vervorming, vervalsing of bij uitgave of verspreiding zonder toestemming.

Mensura gaat er van uit dat de ontvanger de e-mails en bijlagen controleert op virussen en aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door enig virus verzonden per e-mail.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank

Deze gebruiksvoorwaarden vallen onder het Belgisch recht en alle geschillen zullen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische hoven en rechtbanken. In het geval dat een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden volgens een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden beoordeeld, zal het betreffende deel van de gebruiksvoorwaarden geacht worden te zijn vervallen, terwijl de resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in volle geldigheid en werking geacht worden te zullen blijven.

Einde van deze gebruiksvoorwaarden.