Omgaan met trauma

Een traumabeleid beperkt de impact van incidenten op het werk. Ingrijpende gebeurtenissen op het werk kunnen een sterke impact hebben op uw medewerkers. Wanneer het negatief effect blijvend is, spreken we van een trauma. Met minder goed functioneren of langdurige afwezigheid tot gevolg. Gepaste psychologische onder-steuning, maar ook opleiding van leidinggevenden voor het omgaan met traumatische gebeurtenissen, zijn maar enkele stappen van een efficiënt preventie- en beheersbeleid.

De feiten

Elk beroep is potentieel traumagevoelig

Klassieke voorbeelden van beroepsgroepen met een hoger risico op traumatische gebeurtenissen zijn politie, brandweer, verpleegkundigen of ambulanciers. Toch kan iedereen te maken krijgen met een traumatische gebeurtenis, ongeacht de job. Natuurlijk is niet elke kritische gebeurtenis op het werk per definitie een traumatische ervaring. Enkel wanneer een of meerdere medewerkers na verloop van tijd niet over de ingrijpende situatie heen kunnen, is er sprake van een trauma.

Symptomen van een traumatische ervaring

De mogelijke gevolgen van een ingrijpende of traumatische werkervaring zijn divers:

 • herinneringen, flashbacks, dromen of nachtmerries van het incident
 • vermijding: de plek van het gebeuren, de job, bepaalde personen of shifts worden vermeden
 • vervreemding: het gebeurde lijkt niet door te dringen, wordt ontkend of slecht deels herinnerd
 • prikkelbaar zijn
 • slaapproblemen en/of vermoeidheid, concentratieproblemen
 • snel in paniek raken.

Mensura adviseert u

 • Voer een efficiënt preventie- en beheersbeleid in rond traumatische gebeurtenissen.
  Om als werkgever op een gestandaardiseerde manier steun te kunnen bieden bij traumatische gebeurtenissen moet het preventieplan een interne procedure bevatten. Daarin zijn ook opleidingen van interne (zorg)medewerkers en van de hiërarchische lijn opgenomen.
 • In dergelijke destabiliserende omstandigheden is het belangrijk dat er voor iedereen in de organisatie duidelijk is bepaald in een procedure welke rol hij of zij dient te vervullen.
 • Voorzie de nodige contacten met de externe ondersteunende instanties.

Het resultaat

Om een traumabeleid op te zetten doet u best een beroep op een gekwalificeerde partner, zoals Mensura. We helpen u

 • een gemeenschappelijke gedragslijn uit te werken op maat van uw onderneming om met traumatiserende situaties om te gaan en ze efficiënt(er) te beheren.
 • het risico op nefaste gevolgen van deze gebeurtenissen zo veel mogelijk te beperken.
 • medewerkers de steun van de onderneming te garanderen bij traumatische gebeurtenissen. Door deze steun en erkenning verkleint het risico op (langdurige) uitval of de ontwikkeling van psychische stoornissen.

Mensura leidt uw medewerkers op

Voor leidinggevenden biedt Mensura een gerichte opleiding aan om op een gepaste manier om te gaan met traumatische gebeurtenissen op de werkvloer.

Opleidingen over omgaan met traumatische gebeurtenissen