Drugs en alcohol op het werk

Een preventief beleid vermijdt problemen met alcohol of drugs op het werk. De impact van alcohol- en druggebruik op de werkplek kan erg groot zijn voor de betrokken medewerker, maar ook voor de collega’s, de organisatie en de maatschappij. Door duidelijk de risico’s in kaart te brengen, kunt u gepaste preventiemaatregelen opzetten en tot duidelijke afspraken komen met alle medewerkers.

De feiten

Preventie, een wettelijke vereiste

Alcohol en drugs houden aanzienlijke risico’s in voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Tegelijk nemen kwaliteit en productiviteit van de arbeid af, terwijl omgang met collega’s wordt bemoeilijkt en het absenteïsme toeneemt. Ook de kans op ongevallen of conflicten verhoogt.

In navolging van de welzijnswet bent u als werkgever verplicht om maatregelen te nemen om dergelijke negatieve gevolgen te vermijden. De nadruk mag daarbij niet liggen op sanctioneren, maar op preventie. Een analyse is de eerste stap om een duidelijk beleid op te stellen, medewerkers te informeren en regelmatig te evalueren.

Alcohol op de werkvloer: enkele cijfers

De World Health Organisation (WHO) erkent dat een verhoogd alcoholgebruik mogelijk negatieve gevolgen heeft voor de efficiëntie en veiligheid op het werk. Tegelijk kan overmatig gebruik ook een brede waaier van sociale, psychologische en medische problemen veroorzaken.

 • Alcoholgerelateerde kosten in de werkomgeving worden in België geraamd op 2,2 miljard euro.
 • Deze kost maakt 36% uit van de geschatte totale gezondheidskost voor de samenleving.
 • Volgens een studie van de International Labour Office (ILO) uit 2003 speelt in naar schatting 40% van de bedrijfsongevallen alcohol een rol. Het percentage probleemdrinkers onder de beroepsbevolking wordt – afhankelijk van de gehanteerde definitie – geschat tussen 1 en 10%.
 • Studies hebben aangetoond dat bij medewerkers met een ernstig alcoholprobleem het productiviteitsniveau daalt tot 75%.

  Bron: Alcohol en andere drugs: een handleiding voor een preventiebeleid op het werk – Psychosociale risico’s

Mogelijke gevolgen van alcohol- of drugsmisbruik

 • Regelmatig te laat komen
 • Veelvuldige afwezigheid of ziekte
 • Foutieve beslissingen
 • Afnemende arbeidsprestatie
 • Teruglopende kwaliteit van het werk
 • Toenemend risico voor arbeidsongevallen
 • Verslechteren van de werkrelaties op de afdeling
 • Negatief beeld van de onderneming bij klanten
 • Noodzaak tot ontslag

Mensura adviseert u

 • Sensibiliseer medewerkers over de gevolgen van alcohol en drugs op de werkvloer.
 • Maak leidinggevenden bewust van de risico’s en stel hen in staat om snel op te treden bij signalen van mogelijk problematisch gebruik.
 • Laat de preventieadviseur of externe dienst een analyse uitvoeren als basis voor een specifiek preventief beleid.
 • Maak uw medewerkers zelfredzaam.
  Het zelf herkennen van (de aanloop van) alcohol- of drugsmisbruik is de eerste stap om zelf in te grijpen of hulp te zoeken.

Het resultaat

Mensura kan u helpen bij:

 • het uitvoeren van een analyse rond problematisch gebruik van alcohol en drugs
 • het vroegtijdig herkennen van signalen van mogelijk problematisch gebruik en proactief in te grijpen
 • het opzetten van een effectief beleid rond gebruik van alcohol en drugs in de organisatie
 • het uittekenen van een roadmap voor individuele aanpak, doorverwijzing en herintegratie.
 • het voorkomen of beperken van psychosociale belasting n.a.v. alcohol- of drugsgebruik.

Mensura leidt uw medewerkers op

Investeren in een preventief alcohol- en drugsbeleid op het werk loont, zoveel is duidelijk. Om bedrijven te helpen bij het opstarten van een alcohol- en drugsbeleid, organiseert Mensura opleidingen. Het gaat om bedrijfsinterne of open sessies met een interactieve invalshoek.

Opleidingen over alcohol en drugs