Dossier re-integratie langdurig zieke werknemers: zo maakt u er werk van

Sinds 1 december 2016 is er een KB in voege dat de re-integratie van langdurig zieken bevordert. Wat houdt deze wetgeving in voor u als werkgever?. Wat houdt deze wetgeving in voor u als werkgever?

Wat is de bedoeling van dit KB?

De overheid wil de re-integratie bevorderen van langdurig zieke werknemers die het afgesproken werk tijdelijk of definitief niet kunnen uitoefenen. Er zijn twee uitzonderingen:

 • werknemers die het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval;
 • werknemers die kampen met een beroepsziekte.

Hoe gebeurt de opstart van een re-integratietraject?

Elk traject tot re-integratie bevat twee stappen:

 1. een re-integratiebeoordeling door de preventieadviseur-bedrijfsarts (PABA)
 2. een re-integratieplan, opgesteld door de werkgever

Hieronder lichten we beide stappen nader toe.

Wie kan een re-integratietraject opstarten?

Drie partijen kunnen een re-integratietraject opstarten:

 • De werknemer of zijn behandelende arts. In dat geval brengt de PABA de werkgever en de adviserend geneesheer op de hoogte.
 • De adviserende arts van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. De PABA verwittigt de werkgever.
 • U als werkgever, vanaf vier maanden arbeidsongeschiktheid van een werknemer of wanneer u een attest van definitieve ongeschiktheid ontvangt van de behandelende arts. De PABA informeert de adviserende arts.

Wat houdt de re-integratiebeoordeling door de PABA in?

De beoordeling verloopt in verschillende stappen en moet binnen de 40 werkdagen na ontvangst van het re-integratieverzoek zijn afgerond.

 1. De PABA gaat eerst en vooral na of de werknemer op termijn het afgesproken werk, al dan niet aangepast, opnieuw kan uitvoeren. De arbeidscapaciteit van de werknemer speelt een belangrijke rol in het bepalen van een mogelijke re-integratie.
   
 2. Als de werknemer daarmee instemt, kan de PABA overleg plegen met de behandelende arts, de adviserend geneesheer of andere preventieadviseurs/personen die kunnen bijdragen tot een geslaagde re-integratie.
   
 3. De PABA doet een onderzoek van de werkpost en de werkomgeving.
   
 4. Een verslag met de bevindingen wordt opgesteld en aan het gezondheidsdossier toegevoegd.
   
 5. Daarna vermeldt de PABA de gemaakte beslissing op een formulier voor de re-integratiebeoordeling. Zowel werkgever als werknemer ontvangen een exemplaar. Ook dit formulier maakt deel uit van het medisch dossier.
visuele voorstellen van de flow

Welke mogelijke beslissingen kan de PABA nemen en wat zijn de gevolgen?

Er zijn vijf mogelijke scenario’s, afhankelijk van een eventuele werkhervatting op termijn en van eventueel tussentijds aangepast of ander werk.

 1. De werknemer kan op termijn het overeengekomen werk hervattenTussentijds aangepast of ander werk is mogelijk.
  • De PABA bepaalt de modaliteiten voor aangepast of ander werk en wanneer een re-evaluatie plaatsvindt.
  • U hebt 55 werkdagen de tijd om een re-integratieplan op te maken (zie verder).
    
 2. De werknemer kan op termijn het overeengekomen werk hervatten. Tussentijds werken is onmogelijk.
  • De PABA bepaalt wanneer een re-evaluatie gebeurt.
  • PABA verwittigt de adviserend geneesheer.
    
 3. De werknemer is definitief ongeschikt om het overeengekomen werk te hervatten. Aangepast of ander werk bij dezelfde werkgever is mogelijk.
  • De PABA bepaalt de modaliteiten voor aangepast of ander werk.
  • U hebt maximaal 12 maanden de tijd om een re-integratieplan op te stellen (zie verder).
    
 4. De werknemer is definitief ongeschikt om het overeengekomen werk te hervatten. Hij of zij is evenmin in staat om aangepast of ander werk uit te voeren.
  • PABA verwittigt de adviserend geneesheer. Het re-integratietraject wordt niet voortgezet.
    
 5. De PABA oordeelt dat het om medische redenen niet opportuun is om een re-integratietraject op te starten.
  • Om de twee maanden houdt de PABA een re-evaluatie.
  • PABA verwittigt de adviserend geneesheer.
re-integratie op termijn mogelijk?

Wat als uw werknemer niet akkoord gaat met de re-integratiebeoordeling?

Werknemers hebben de mogelijkheid om tegen de beslissing van de PABA in beroep te gaan, wanneer hij of zij definitief ongeschikt wordt verklaard om het overeengekomen werk uit te voeren (scenario 3 en 4 hierboven).

Dat gebeurt via een aangetekend schrijven aan de bevoegde arts-sociaal inspecteur. Uw werknemer moet u als werkgever hiervan op de hoogte brengen.

Binnen de 31 dagen na ontvangst van het aangetekend beroep moeten de arts-sociaal inspecteur, de behandelende arts en de PABA bij meerderheid een beslissing nemen. Verwerpen zij het beroep, dan moet u als werkgever een re-integratieplan opstellen of – bij overmacht – overgaan tot ontslag.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst als gevolg van overmacht bij definitieve ongeschiktheid is dus enkel mogelijk nadat het volledige re-integratietraject is doorlopen, inclusief de beroepsprocedure. De bedrijfsarts moet telkens nagaan of ander of aangepast werk mogelijk is in de onderneming.

Hoe zit het met de arbeidsrechtelijke omkadering van de re-integratie?

Tijdens de uitvoering van het aangepast of ander werk kunnen zich specifieke situaties voordoen die gevolgen hebben voor de arbeidsrelatie. Om in die situaties rechtszekerheid te bieden zijn volgende bepalingen vastgelegd:

 • Bij de uitvoering van ander of aangepast werk wordt uw werknemer opnieuw arbeidsongeschikt.
  In dat geval dient u niet opnieuw gewaarborgd loon te betalen.
   
 • Tijdens de periode waarin uw werknemer ander of aangepast werk uitvoert, wordt de arbeidsovereenkomst verbroken.
  De berekening van de opzegvergoeding gebeurt op basis van het loonsafspraken in het kader van de initiële arbeidsovereenkomst.

Hoe stelt u een correct re-integratieplan op?

Er zijn drie mogelijke situaties waarin u een re-integratieplan voor een individuele werknemer dient op te stellen:

 1. wanneer een werknemer op termijn terug het overeengekomen werk kan opnemen en tussentijds al ander of aangepast werk mag verrichten. U hebt daarvoor 55 werkdagen de tijd.
 2. na het verstrijken van de termijn om in beroep te gaan tegen een beslissing van definitieve arbeidsongeschiktheid.
 3. na ontvangst van de beslissing van de beroepsprocedure.

Als werkgever kunt u door omstandigheden niet in staat zijn om een re-integratieplan op te stellen. Wanneer dit technisch of objectief niet mogelijk is of om gegronde redenen redelijkerwijs niet geëist kan worden, hoeft u geen verdere actie te ondernemen. Uw motivatie voor die beslissing moet u motiveren in een verslag dat u ter beschikking houdt voor de met toezicht belaste ambtenaren.

Inhoud

Het plan stelt u op in overleg met de werknemer, de PABA en andere personen die kunnen bijdragen tot het slagen van de re-integratie.

Een re-integratieplan beschrijft zo concreet en gedetailleerd mogelijk een of meerdere maatregelen:

 • omschrijving van de aanpassingen werkpost
 • omschrijving van het aangepaste werk
  • werkvolume
  • uurrooster
  • progressiviteit maatregelen
 • omschrijving ander werk
  • werkinhoud
  • werkvolume
  • uurrooster
  • progressiviteit maatregelen
 • opleidingen om competenties te verwerven
 • geldigheidsduur re-integratieplan

Beoordeling door de adviserende arts

De PABA bezorgt het re-integratieplan aan de adviserende arts. Hij of zij beslist over de progressieve werkhervatting en arbeidsongeschiktheid. Die beslissing wordt opgenomen in het re-integratieplan. Indien nodig dient u het plan aan te passen.

Uw communicatie met de zieke werknemer

Als werkgever bezorgt u de werknemer die in aanmerking komt voor re-integratie het plan. Hij of zij heeft vijf werkdagen de tijd om het plan te aanvaarden of te verwerpen. Bij akkoord ondertekent de werknemer het plan. Gaat de werknemer niet akkoord, dan moet hij of zij de reden voor de weigering vermelden in het re-integratieplan. Bij niet-akkoord eindigt het re-integratietraject.

Wat kan Mensura voor u doen?

Meer informatie nodig? Wij helpen u graag!

+32 2 549 71 00Mail ons

Brochure: Alles wat u moet weten over het re-integratietraject

FAQ’s rond re-integratie