De nieuwe spelregels van het KB rond re-integratie

Om sneller en efficiënter medewerkers die langdurig ziek zijn opnieuw aan het werk te krijgen, kreeg de wetgeving rond re-integratie een update. Sinds 1 oktober 2022 zijn er nieuwe spelregels van kracht. We zetten zowel voor werkgevers als voor werknemers de veranderingen op een rijtje. 

Wat?

 • Formele procedure om werknemers na langdurige afwezigheid door ziekte opnieuw te laten re-integreren.
 • Verschillende actoren begeleiden het proces. De arbeidsarts beoordeelt of, wanneer en hoe een werknemer het overeengekomen werk kan hernemen, of als er (tijdelijk) nood is aan ander of aangepast werk. 
 • Werkgever en werknemer zijn verplicht om mee te werken.  
 • Tegen een beslissing van ongeschiktheid kan een werknemer in beroep gaan. 

In welke gevallen?

 • Werknemer kan tijdelijk of definitief het overeengekomen werk niet (meer) uitoefenen.
 • Tijdens periode van arbeidsongeschiktheid.
 • Als arbeidsongevallenverzekeraar of beroepsziekteverzekeraar op korte termijn geen verbetering verwacht van de gezondheidssituatie (consolidatieverslag).

Re-integratietraject 2.0: de belangrijkste veranderingen in vogelvlucht

 1. Aanvraag re-integratietraject 
  • Kan door werkgever, door werknemer of door behandelend arts werknemer (mits toestemming). 
  • Niet langer door adviserend arts van de mutualiteit. 
    
 2. Gewijzigde termijnen (telling begint telkens vanaf de dag NA ontvangst formulier) 
  • Re-integratietraject: werkgever kan opstarten na 3 maanden ononderbroken afwezigheid (ipv na 4 maanden).
  • Re-integratiebeoordeling door arbeidsarts moet binnen 49 kalenderdagen gebeuren (ipv na 40 werkdagen).
  • Re-integratieplan door werkgever.
   • Beslissing A: moet binnen de 63 kalenderdagen gebeuren (ipv na 55 werkdagen).
   • Beslissing B: moet binnen de zes maanden (ipv 12 maanden).
   • Werknemer heeft 14 kalenderdagen na ontvangst de tijd om in te stemmen (ipv 5 dagen).
  • Beroepsprocedure: 21 kalenderdagen de tijd na ontvangst van formulier met re-integratiebeoordeling (ipv 7 werkdagen).
    
 3. Vereenvoudiging re-integratiebeoordeling 
  • Van 5 naar 3 mogelijke uitkomsten.
  • Kan het overeengekomen werk worden hervat? Ja / nee / onbepaald.
  • Onbepaald (beslissing C): er kan ten vroegste na 3 maand een nieuwe re-integratietraject worden opgestart.
    
 4. Versterken van het collectief re-integratiebeleid 
  • Arbeidsarts stelt kwalitatief en kwantitatief verslag op voor werkgever en Comité.
  • Werkgever bezorgt Comité overzicht met geanonimiseerde en geglobaliseerde info op basis van re-integratieplannen en gemotiveerde verslagen.
    
 5. Link met medische overmacht wordt losgekoppeld

Hoe verloopt een re-integratietraject?

Na opstart van een re-integratietraject hebben arbeidsarts, werkgever en werknemer specifieke verantwoordelijkheden, plichten of rechten: 

 • De arbeidsarts doet de re-integratiebeoordeling  
 • De werkgever stelt een re-integratieplan op. Is re-integratie niet mogelijk, dan stelt hij een gemotiveerd verslag op. 
 • De medewerker moet meewerken aan de re-integratie. Hij kan zich tijdens het re-integratietraject laten bijstaan door: 
  • de werknemersafgevaardigde (in het Comité) of de vakbondsafgevaardigde 
  • de Terug-Naar-Werk-coördinator 

De arbeidsarts

De re-integratiebeoordeling: 3 mogelijke beslissingen

Bij een re-integratiebeoordeling bekijkt de arbeidsarts of re-integratie op termijn mogelijk is. Er zijn voortaan drie mogelijke uitkomsten: 

 • Ja (A) het overeengekomen werk kan op termijn worden hervat, eventueel na aanpassing van de werkpost. In afwachting is aangepast of ander werk mogelijk.
 • Nee (B) de medewerker is definitief ongeschikt om het overeengekomen werk uit te voeren, maar kan ander of aangepast werk uitvoeren (binnen de volledige arbeidsmarkt). De arbeidsarts legt de voorwaarden vast. De werkgever bekijkt of intern kan (en motiveert waarom dat niet kan).
 • Onbepaald (C) om medische redenen is een re-integratiebeoordeling (voorlopig) niet mogelijk.

Het praktische verloop van de re-integratiebeoordeling

De arbeidsarts: 

 • moet binnen de 49 kalenderdagen na de dag waarop hij het re-integratieverzoek ontvangt een beslissing nemen, op basis van: 
  • onderzoek 
  • overleg 
  • eventueel werkpostbezoek 
 • bezorgt een formulier voor re-integratiebeoordeling (FRIB) aan werkgever en werknemer 
 • neemt het FRIB op in het gezondheidsdossier van de werknemer 
 • geeft toelichting aan de werknemer: 
  • motiveert de beslissing 
  • geeft informatie over de beroepsprocedure bij beslissing B 
 • verwittigt adviserend arts bij beslissing C (onbepaald)

Hulpvolle downloads


De werkgever

Wat gebeurt er met het re-integratieplan?

 1. De werkgever bespreekt het plan met de werknemer.  
 2. Werknemer moet wel of niet akkoord gaan. Reden van weigering moet worden vermeld op het plan. Geen reactie wordt beschouwd als een weigering. 
 3. Het plan wordt bezorgd aan de adviserend arts van de mutualiteit. 
 4. Adviserend arts beslist over progressieve werkhervatting, als die in het plan vermeld staat 
 5. Indien nodig past de werkgever het plan aan.

Wat als er geen re-integratieplan kan opgesteld worden (gemotiveerd verslag)?

Wanneer? 

Opmaak van een re-integratieplan blijkt niet mogelijk na:

 • Overleg met werknemer, arbeidsarts, andere preventieadviseurs, disability case manager… 
 • Onderzoek van de mogelijkheden voor aangepast/ander werk en redelijke aanpassingen aan de werkpost 

Wat? 

 • Gemotiveerd verslag 
 • Aantonen dat mogelijkheden tot aanpassingen ernstig overwogen zijn geweest  
 • Toelichting waarom het technisch of objectief onmogelijk is om een re-integratieplan op te stellen 
 • Toelichting waarom een re-integratieplan om gegronde redenen redelijkerwijze niet kan worden geëist 

Nota: voor personen met een handicap geldt protocol recht op redelijke aanpassingen van werkpost (Belgisch Staatsblad, 20 september 2007).

Onze FAQ

Hulpvolle downloads

De medewerker

Wie kan een werknemer bijstaan bij een re-integratietraject?

Als arbeidsongeschikte werknemer kun je zelf een re-integratietraject opstarten. Overleg best eerst met je arbeidsarts of dat de beste manier is om het werk te hervatten. Eenmaal een traject wordt opgestart, word je verondersteld om actief mee te werken aan de re-integratie.

Verschillende partijen kunnen je daarbij helpen:

 • De arbeidsarts: je kunt in vertrouwen spreken met de arbeidsarts. Hij is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en deelt geen informatie met je werkgever. Hij of zij neemt ook volledig onafhankelijk de beslissing of re-integratie mogelijk is op termijn en of dat wel of niet kan via ander of aangepast werk. 
 • Comité of vakbondsafgevaardigde: kunnen je bijstaan op juridisch vlak, op het vlak van communicatie… 
 • Terug Naar Werk-coördinator van de mutualiteit: op jouw vraag kan de TNW-coördinator ondersteuning bieden doorheen het re-integratietraject (opvolging, administratie…) 

Je kunt tot slot wel of niet akkoord gaan met het re-integratieplan dat je wordt voorgesteld. Bij een beslissing B kun je ook beroep aantekenen.

In welke gevallen eindigt een re-integratietraject?

 1. Verwittiging van werkgever dat de medewerker drie keer niet is ingegaan op de uitnodiging tot een medisch contactmoment 
 2. Werkgever ontvangt formulier met beslissing C 
 3. Opmaak van motivatieverslag → Stop bij bezorging van motivatieverslag aan arbeidsarts en werknemer (door werkgever)  
 4. Weigering van het re-integratieplan door de werknemer → Stop bij bezorging van geweigerde plan aan de arbeidsarts (door werkgever) 
 5. Re-integratieplan is goedgekeurd door werknemer en aan arbeidsarts bezorgd

Onze FAQ

Hulpvolle downloads