Collectief re-integratiebeleid: wat is het en hoe pak je het aan?

Als werkgever moet je voortaan werk maken van een doeltreffend re-integratiebeleid op collectief niveau. De bedoeling hiervan is dat er voorbereidend denkwerk gebeurt rond mogelijkheden van ander of aangepast werk. Denk daarbij aan vragen zoals: hoe gaat je organisatie om met aangepast werk of met progressieve werkhervatting? Zijn de werkposten in kaart gebracht die kunnen helpen om een beleid op te stellen? Enz.

Wat zegt de wet?

Een goed opgezet collectief re-integratiebeleid is voordelig voor alle betrokken partijen en betrekt hen bij de totstandkoming.  

Om dat mogelijk te maken:

  1. Bezorg je als werkgever het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk jaarlijks geanonimiseerde resultaten van re-integratieplannen en motivatieverslagen. Vermeld daarbij welke stappen er ondernomen zijn om aangepast werk mogelijk te maken. Ook de redenen waarom geen plan opgemaakt kon worden of geweigerd werd, moeten aan bod komen. 
  2. Stelt de arbeidsarts jaarlijks een verslag op voor werkgever en het Comité over alle aspecten die met werkhervatting te maken hebben. Daarbij komen zowel kwalitatieve als kwantitatieve resultaten aan bod. 
  3. Wordt het re-integratiebeleid op basis van jaarlijkse evaluatie aangepast (punt 1 en 2).

Ruimer dan louter re-integratie

Een collectief re-integratiebeleid moet niet alleen minstens één keer per jaar worden geëvalueerd en waar nodig aangepast. Het kan ook aanleiding zijn om maatregelen te nemen op andere gebieden van welzijn, zoals psychosociale risico’s, arbeidsveiligheid of ergonomie

De wet bekijkt het collectief re-integratiebeleid dus heel breed. Het gaat ook om preventie, gezonde arbeidsomstandigheden en veiligheid op het werk bevorderen, inzetbaarheid verhogen, goede verzuimpreventie en -begeleiding, (tijdelijk) aangepast werk en welzijn op het werk bevorderen. 

Een collectief re-integratiebeleid omvat dus veel meer dan louter re-integratie en draagt bij tot het verbeteren van het algemeen welzijnsbeleid.

Hoe begin je eraan? Maak kennis met het projectplan

Daarmee haakt de wetgeving in op de aanpak die Mensura al enkele jaren hanteert. Een collectief re-integratiebeleid staat niet op zichzelf, maar bouwt verder op een globale verzuimaanpak

Omdat elke organisatie uniek is, vereist een collectief re-integratiebeleid maatwerk en de ontwikkeling van een specifiek beleid. Vanuit Mensura kunnen wij jouw organisatie bij het hele proces ontzorgen en begeleiden.

Onze 360°-aanpak voor verzuim vertrekt vanuit een projectplan. Onze consultants stellen samen met jou een projectplan op dat inzicht geeft in de huidige situatie, verbeterpunten en de ROI van onze aanpak. Daarna begeleiden we uw je organisatie aan de hand van vijf stappen om te komen tot een duurzaam positief verzuimbeleid. 

Een mooie win-win: je hebt alle sleutels in handen om verzuim tot een minimum te herleiden én je voldoet helemaal aan de wettelijke verplichting van het collectief re-integratiebeleid.