Werkhervatting bij arbeidsongeschiktheid: wat zegt het nieuwe KB re-integratie?

Leidraad voor werkgevers en werknemers

Ons land telt bijna een half miljoen langdurig zieken. Na vijf jaar re-integratiewetgeving krijgt de wetgeving een update en worden bestaande pistes om terug te keren naar het werk bijgespijkerd. Wat moet je weten als werkgever of werknemer om re-integratie zo vlot en succesvol mogelijk te laten verlopen? 

Sinds 1 oktober 2022 zijn enkele spelregels rond werkhervatting voor arbeidsongeschikte werknemers gewijzigd.

Na vier weken afwezigheid neemt de arbeidsarts contact op met de arbeidsongeschikte werknemer om hem of haar te informeren over de mogelijke pistes van werkhervatting.

Drie pistes

Het KB schuift drie pistes naar voren: 

 1. Het bezoek voorafgaand aan de werkhervatting 
 2. Het re-integratietraject 2.0 
 3. Medische overmacht (procedure art. 34 Arbeidswet - beëindiging van de arbeidsovereenkomst) 
   
Bezoek voorafgaand aan de werkhervattingRe-integratietrajectMedische overmacht
Vrijblijvend overleg tussen werknemer en arbeidsarts tijdens de ziekteperiode met het oog op werkhervatting.Strikte procedure om na te gaan of werkhervatting mogelijk is.Is een werknemer definitief ongeschikt voor het overeengekomen werk?  
Hoe werkt het?Hoe werkt het?Hoe werkt het?
Veelgestelde vragen

Wat is de impact van de nieuwe wetgeving op lopende re-integratietrajecten?

Het KB van 11 september 2022 treedt in werking op 1 oktober 2022, met uitzondering van 2 artikelen (art 15 en 19). 

Er zijn geen overgangsmaatregelen voorzien voor de lopende re-integratietrajecten. Dat betekent dat de nieuwe regels onmiddellijk van toepassing zijn op de lopende re-integratietrajecten. De verschillende fases van het traject (re-integratiebeoordeling bij de preventieadviseur-arbeidsarts, onderzoek en overleg door werkgever) wijzigen op zich niet. Dit houdt bv. in dat de preventieadviseur-arbeidsarts voor een re-integratieverzoek dat vóór 1 oktober werd ingediend, maar waarvoor hij nog geen beslissing heeft genomen, na 1 oktober meteen de nieuwe beslissingen (A, B, C) zal moeten nemen i.p.v. de oude beslissingen (A, B, C, D of E). Als de beslissing van de arbeidsarts al genomen en bekendgemaakt is vóór 1 oktober, blijft die geldig. Let op: de werkgever moet de nieuwe termijnen toepassen om een plan of verslag op te maken. 

Bij gevallen van medische overmacht wordt het huidige artikel 34 Arbeidsovereenkomstenwet toegepast, zolang de aanpassingen niet in werking zijn getreden. Omwille van de onderlinge samenhang zullen de artikelen 15 en 19 van het KB samen met de wijzigingen in artikel 34 van de Arbeidsovereenkomstenwet in werking treden.

Wie zijn de actoren in een re-integratietraject en wat is hun rol?

Wie?Wat?
Werkgever

- Kan re-integratietraject opstarten vanaf 3 maanden ononderbroken* arbeidsongeschiktheid,  
Moet meewerken aan onderzoeken mogelijkheden ander of aangepast werk 
- Collectief re-integratiebeleid opstellen 
- Werknemers regelmatig informeren dat ze zich door werknemersafgevaardigde van het comité of vakbondsafgevaardigde kunnen laten bijstaan 
- Comité informeren over evoluties 

Werknemer

- Kan re-integratietraject aanvragen 
- Moet actief meewerken aan re-integratie

Comité of vakbondsafgevaardigdeKunnen werknemer bijstaan (juridisch, communicatie...) 
Behandelend arts (huisarts of specialist)Kan op vraag van werknemer re-integratie opstarten, advies geven en – mits goedkeuring werknemer – info uitwisselen met arbeidsarts 
Arbeidsarts

- Doet de re-integratiebeoordeling en kan overleggen met behandelend arts en preventieadviseurs 
- Heeft informatieplicht tav adviserend arts 

Psycholoog / ergonoom externe dienstAdvies geven binnen hun vakgebied (wetgeving stimuleert om herval te helpen voorkomen, duurzame aanpak)
Adviserend arts van de mutualiteit

- Geen rechtstreekse aanvraag meer! 
- Werknemers motiveren tot re-integratie

Terug-Naar-Werk-coördinator van de mutualiteitKan op vraag van de werknemer ondersteuning bieden doorheen het re-integratietraject (opvolgen, bij mensen met arbeidscontract gaan ze ook begeleiden richting arbeidsarts)
Arts - sociaal inspecteurKomt tussen als er een beroep wordt ingesteld tegen beslissing van definitieve ongeschiktheid

* Proberen mag! Bij herval binnen de 14 dagen wordt de periode niet als ‘onderbroken’ beschouwd 

Hoe stel je als werkgever een re-integratieplan op?

De opmaak van een re-integratieplan gebeurt na ontvangst van de re-integratiebeoordeling door de arbeidsarts. Dat kan bij: 

 • Beslissing A: onmiddellijk 
 • Beslissing B: na verstrijken beroepstermijn (21 kalenderdagen) of na beslissing beroepsprocedure 

De werkgever maakt een re-integratieplan op in overleg met: 

 • Medewerker 
 • Arbeidsarts 
 • Andere personen die kunnen bijdragen tot het slagen van de re-integratie (psychosociale preventieadviseur, preventieadviseur-ergonoom…) 

De beschikbare tijd voor het opstellen van een plan na ontvangst van de re-integratiebeoordeling is bij: 

 • Beslissing A: 63 kalenderdagen  
 • Beslissing B: max. 6 maanden 

Wat staat beschreven in een re-integratieplan?

De werkgever stelt een re-integratieplan op (in overleg met werknemer, arbeidsarts en eventueel psycholoog of ergonoom) dat met verschillende elementen rekening houdt:

 • Het onderzoekt concrete mogelijkheden voor aangepast of ander werk, en aanpassingen van de werkpost
 • Het houdt zo goed mogelijk rekening met de voorwaarden en modaliteiten die bepaald zijn door de arbeidsarts
 • Het ligt zo veel mogelijk in lijn met het collectief kader van re-integratie
 • Het moet aangepast zijn aan de gezondheidstoestand en mogelijkheden van de werknemer. Werknemers met beperkingen hebben recht op redelijke aanpassingen

Inhoud van het re-integratieplan: 

 1. Het beschrijft zo concreet en gedetailleerd mogelijk een of meerdere maatregelen: 
  • de redelijke aanpassingen werkpost (incl. machines, uitrusting, hulpmiddelen...) 
  • bij aangepast werk, aangepaste taken of taakverdeling: 
  • werkvolume 
  • uurrooster 
  • progressiviteit maatregelen 
  • bij ander werk 
  • werkinhoud 
  • werkvolume 
  • uurrooster 
  • progressiviteit maatregelen 
    
 2. Het vermeldt de aard van opleiding/begeleiding om competenties te verwerven voor aangepast/ander werk. Ook de betrokken actoren (intern/extern) die zullen instaan voor opleiding/begeleiding worden vermeld. 
   
 3. Het plan moet een geldigheidsduur vermelden. 

Hou bij het opstellen ook rekening met de Europese wetgeving die redelijke aanpassingen oplegt voor personen met een handicap.

Hoe verloopt een eventuele beroepsprocedure bij beslissing B?

Mondt een re-integratietraject uit in een beslissing B, dan betekent dat dat de medewerker definitief ongeschikt is bevonden voor het overeengekomen werk. Tegen die beslissing van de arbeidsarts kan je als werknemer in beroep gaan. 

Hoe? 

 1. Je stuurt binnen de 21 kalenderdagen een aangetekend schrijven naar: 
  • de bevoegde arts-sociaal inspecteur van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) 
  • je werkgever (NIEUW) 
    
 2. Daarop zal de arts-sociaal inspecteur de arbeidsarts en behandelende arts (bv. je huisarts of specialist) bijeenroepen voor overleg. 
   
 3. Binnen de termijn van 42 kalenderdagen na ontvangst van het beroep door de arts-sociaal inspecteur wordt een beslissing genomen bij meerderheid. 
   
 4. Zowel werknemer als werkgever krijgen de beslissing gecommuniceerd via een aangetekend schrijven. 

Hoe maak ik als werkgever werk van een collectief re-integratiebeleid?

Als werkgever moet je werken aan een doeltreffend re-integratiebeleid op collectief niveau. De bedoeling hiervan is dat er al voorbereidend denkwerk gebeurt rond mogelijkheden van ander of aangepast werk. 

Om dat mogelijk te maken: 

 1. bezorgt de werkgever het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk jaarlijks geanonimiseerde resultaten van re-integratieplannen en motivatieverslagen, en vermeldt hij welke stappen hij heeft ondernomen om aangepast werk mogelijk te maken. Ook de redenen waarom geen plan opgemaakt kon worden of geweigerd werd, moeten vermeld worden. 
   
 2. stelt de arbeidsarts jaarlijks een verslag op voor werkgever en het Comité over alle aspecten die met werkhervatting te maken hebben. Daarbij komen zowel kwalitatieve als kwantitatieve resultaten aan bod. 
   
 3. wordt het re-integratiebeleid op basis van jaarlijkse evaluatie (punt 1 en 2) aangepast.