Preventieadviseur - basisniveau (niveau 3)

Verwerf kennis en skills rond diverse welzijnsaspecten en behaal je certificaat.

Preventieadviseur - basisniveau (niveau 3)
 • Praktisch
 • 6 dagen (42 uur)
 • € 1.238,00 of 6.51 PE
 • Frans, Nederlands
 • Klassikaal, Online, Op maat
 • Verdiepend
 • Certificaat geldig in België
 • Betaald educatief verlof, Kmo-portefeuille, Opleidingscheques, Sectorfonds

In deze basisopleiding krijg je de nodige bagage rond onder meer arbeidsveiligheid, ergonomie, hygiëne en (psychosociale) gezondheid. Met het certificaat op zak sta je stevig in je schoenen om het welzijnsbeleid met kennis van zaken mee vorm te geven en te ondersteunen.

Waarom?

Elke organisatie die personeel tewerkstelt, is verplicht om een of meerdere preventieadviseurs aan te stellen. Vanuit die rol stippel je een gezondheidsbeleid uit voor je organisatie, maak je een globaal preventieplan op en stel je een jaaractieplan op. In deze opleiding doe je hiervoor de nodige basiskennis en vaardigheden op rond arbeidsveiligheid, ergonomie, hygiëne en (psychosociale) gezondheid. Zo kan je met kennis van zaken mee werk maken van het welzijnsbeleid van je organisatie.

De technische en moeilijke materie wordt op een duidelijke manier gebracht, waardoor je de stof makkelijk begrijpt en juist interpreteert." Steven Vangesselen Vinkenbosch

Wat leer je?

Deze opleiding focust op de praktische uitvoering van je taken als preventieadviseur binnen je bedrijfsspecifieke context. Tijdens de opleiding maak je een jaaractieplan als opdracht en leg je een openboekexamen af. De opleiding is modulair opgebouwd rond deze welzijnsaspecten: 

Preventiebeleid

 • Het belang van welzijn op het werk en een preventiebeleid.
 • De taken, de samenhang en de aansprakelijkheid van de betrokkenen bij welzijn op het werk.
 • De doelstellingen en structuur van een dynamisch risicobeheersysteem (DRBS).
 • De rol en opdrachten van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.
 • De structuur en onderdelen van de wetgeving en de wetgeving kunnen opzoeken.
 • Verplichte documenten gebruiken en een klassement opbouwen.
 • Een jaaractieplan opstellen volgens het SMART-principe.

Risicoanalyse

 • Verschillende methodieken voor een risicoanalyse.
 • Een algemene risicoanalyse opstarten en uitvoeren.
 • Het belang van teamwork begrijpen bij een risicoanalyse.
 • De hiërarchie van preventieve maatregelen.
 • Prioritaire risico’s identificeren en analyseren, en preventieve maatregelen voorstellen.

Brand

 • Het belang van brandpreventie, -bestrijding en evacuatie.
 • De werking van de voornaamste middelen voor detectie, alarm, bestrijding en evacuatie.
 • De basisprincipes van explosieveiligheid.
 • De vuurdriehoek.
 • De voornaamste brandrisico’s en maatregelen.
 • De verschillende documenten van een brandpreventiedossier.
 • Een procedure en instructie opmaken voor brand en evacuatie.
 • Een rondgang uitvoeren voor brand en evacuatie.
 • Een evacuatieoefening organiseren.

Gezondheid

 • Het belang van gezondheid en een preventief gezondheidsbeleid voor een organisatie.
 • Een aantal mogelijkheden binnen een preventief gezondheidsbeleid.
 • De taken van de preventieadviseur-arbeidsarts.
 • De inhoud en het beheer van documenten rond gezondheidstoezicht.
 • Het verband leggen tussen werkposten, risico’s en gezondheidstoezicht.
 • De procedure rond moederschapsbescherming implementeren.
 • De hulpverlening organiseren binnen het bedrijf.

Psychosociaal welzijn

 • Het belang van een beleid rond psychosociaal welzijn.
 • De voornaamste psychosociale risico’s en hun gevolgen.
 • De wettelijke verplichtingen invullen.

Arbeidsveiligheid

 • Het belang van een aankoopbeleid voor arbeidsmiddelen.
 • De nodige stappen bij het aankopen en in gebruik nemen van arbeidsmiddelen.
 • Indiensstellingsverslag van een (eenvoudig) arbeidsmiddel opmaken.
 • De voornaamste elektrische risico’s, mogelijke maatregelen en wettelijke verplichtingen.
 • De inhoud van de bevoegdheidsverklaringen BA4 en BA5.
 • Keuringen en controles kennen en organiseren.
 • Het belang, de verplichtingen, de vereiste stappen en het gebruik van standaarddocumenten van werken met derden.
 • Belang, verplichtingen en vereiste stappen van het onthaal van uitzendkrachten en de opmaak van een werkpostfiche.
 • De plaats in de hiërarchie van preventieve maatregelen, de toepassing van en het in dienst stellen van collectieve beschermingsmiddelen (CBM).
 • Het belang van een stapsgewijze aanpak voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), de plaats in de hiërarchie van preventieve maatregelen, de voornaamste toepassingen en informatieverzameling.
 • Het belang van maatregelen bij werken op hoogte, de voornaamste controlepunten voor werken met ladders en (eenvoudige) stellingen en de vereisten voor het werken met hoogtewerkers.

Ergonomie

 • Het belang van de ergonomisch inrichting van werkposten.
 • De voornaamste ergonomische risico’s.
 • Risicofactoren voor rugletsels en Repetitive Strain Injury (RSI).
 • Risicoanalysemethodes voor de manuele hantering van lasten.
 • Informatie geven over heffen en tillen van lasten.
 • Informatie geven over beeldschermwerk.

Milieu

 • Het belang van de naleving van milieuverplichtingen voor een organisatie.
 • De voornaamste milieuaspecten (bodem, water, lucht, afval) kennen en beoordelen.
 • De voornaamste administratieve verplichtingen.
 • De vergunningsplichtige activiteiten.
 • Inschatten of de organisatie een vergunning nodig heeft.
 • Duurzaamheid implementeren.

Arbeidshygiëne

 • Het werkveld van arbeidshygiëne.
 • Het stappenplan voor de aanpak van de verschillende risico’s binnen arbeidshygiëne.
 • Informatie verzamelen rond specifieke richtlijnen en maatregelen.
 • De inhoud en structuur van een Safety Data Sheet (SDS).
 • De gevaaraanduidingen, risico’s en voornaamste beheersmaatregelen voor gevaarlijke en chemische producten.
 • Een inventaris van gevaarlijke producten samenstellen.
 • Het belang van een asbestinventaris en de voornaamste beheersmaatregelen voor asbest.
 • De risico’s van lawaai en de belangrijkste maatregelen.

Dit is een opleiding van ons Impact-aanbod

Impact-opleiding

Verruim je blik en bereid je voor op een nieuwe rol. Met een mix van leervormen verwerf je diepgaande kennis die je meteen kan toepassen. De trajecten zijn vaak gespreid over meerdere dagen.

Kies voor Impact >


Resultaat

In deze basisopleiding krijg je de nodige bagage om het welzijnsbeleid in je organisatie met kennis van zaken mee vorm te geven en te ondersteunen. Slaag je voor het examen, dan ontvang je het certificaat dat geldig is in België. Concreet ben je als preventieadviseur in staat om:

 • Een duurzaam preventiebeleid en een jaaractieplan op te stellen en uit te rollen;
 • Risicoanalyses op vlak van arbeidsveiligheid op te maken en de nodige maatregelen voor te stellen;
 • Brandpreventie, -bestrijding en evacuatie te organiseren;
 • Een preventief gezondheidsbeleid te integreren in het welzijnsbeleid van je organisatie;
 • De voornaamste psychosociale risico’s op te sommen en de wettelijke verplichtingen errond;
 • Te beantwoorden aan de ergonomische noden binnen je organisatie;
 • Een effectief en preventief beleid rond arbeidshygiëne te implementeren in je organisatie.
Bijscholing verplicht

Slaag je voor deze opleiding, dan krijg je het certificaat preventieadviseur niveau 3. Maar de welzijnswet verplicht een jaarlijkse bijscholing. Met onze opleiding ‘Bijscholing preventieadviseur - basisniveau (niveau 3)’ fris je je kennis en vaardigheden op en blijf je bij met nieuwe technieken.

Deze cursus is wat ik ervan verwachtte. Hij wordt gegeven met verve en kennis van zaken. Dit kan ik zeker en vast gebruiken op professionele basis." Elma Batstra Geveke Compressor Technology

Voor wie?

Deze opleiding is op maat van preventieadviseurs en zaakvoerders die de basiskennis en -vaardigheden (niveau 3) willen aanleren en het certificaat willen behalen, maar geen aanvullende vorming niveau 1 of 2 moeten volgen.


Wat zegt de wet?

Wettelijk gezien moet je als preventieadviseur over de nodige kennis beschikken rond welzijn op het werk: de risicoanalyse, de coördinatie van preventieactiviteiten en de werking van het interne preventiecomité (CPBW).

Het vereiste kennisniveau – I, II of III – hangt af van bedrijfsgrootte enerzijds en de risico’s die de medewerkers lopen anderzijds. Op basis van deze criteria worden bedrijven opgedeeld in 4 categorieën: A, B, C en D. Meer info? Neem een kijkje op de site van de FOD WASO.

Mensura staat op de lijst van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) als opleidingsinstelling voor de basisopleiding preventieadviseur (niveau 3).


Prijs

De prijs hangt af van de manier waarop je de opleiding volgt. Digitaal opleidingsmateriaal is inbegrepen in de prijs. 

Is je organisatie aangesloten bij Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming (EDPB), beschik je over preventie-eenheden en is je saldo toereikend, dan kan je hiermee betalen.

  Subsidies en financieringsmogelijkheden

  Dankzij onze erkenningen door overheidsdiensten en sectorfondsen voldoen we aan de voorwaarden voor tal van subsidies en financieringsmogelijkheden.

   • Kmo-portefeuille. Gebruik deze erkenningsnummers in je aanvraag:
    • leden van Mensura Externe Dienst voor Preventie en Bescherming: Mensura EDPB - DV.O105072
    • niet-leden: Mensura CONSULT - DV.O101943
   • Opleidingscheques - Vlaanderen én Wallonië
   • Sectorfonds:
    • Alimento
    • Constructiv
   • Betaald educatief verlof / Vlaams opleidingsverlof
   Een enorm leerrijke en boeiende cursus. En een bron van informatie, zodat we binnen ons bedrijf op de hoogte zijn." Tania Audiffret Gejaco

   Cookies opgeslagen