Sloop- en afbraakwerken in zicht? Denk aan een sloopopvolgingsplan en een traceerbaarheidssysteem

Bij de afbraak van een gebouw komen verschillende afvalstoffen vrij. Mits een goede sortering bij de bron kunnen die vaak hergebruikt of gerecycleerd worden. Sinds 2018 moet u voor specifieke afbraakwerken een sloopopvolgingsplan toevoegen aan uw sloopaanvraag. Vanaf 1 juli 2022 moet bovendien een verplicht traceerbaarheidssysteem worden toegepast. Wat houdt dat in en wie maakt het op?

Het sloopopvolgingsplan omvat een lijst van de aanwezige afvalstoffen – onderverdeeld in asbesthoudende, gevaarlijke en niet-gevaarlijke stoffen – en vermeldt de mogelijkheden voor hergebruik en recyclage. Daarnaast bevat het plan advies over de aanpak van de selectieve sloopwerken.

Tip: haal meer uit uw sloopopvolgingsplan

De uitgebreide materialeninventarisatie die bij het plan hoort, kunt u hergebruiken voor aanbestedingen, prijsaanvragen en risicobeoordelingen.

Vanaf 1 juli 2022 moet er ook een conformverklaring zijn van het sloopopvolgingsplan en is de tracering van het sloopafval verplicht. De verplichte tracering start met een sloopopvolgingsplan waarin de verschillende materialen geïdentificeerd en geïnventariseerd worden en een opvolging van de correcte verwijdering van deze materialen. Tegelijk gaat dit plan ook na wat er gebeurt met de afvalstoffen die vrijkomen tijdens de sloop- en afbraakwerken. Dat reduceert de milieurisico’s en vermijdt de verspreiding van asbest en andere gevaarlijke afvalstoffen in de omgeving.
 

Wanneer zijn een sloopopvolgingsplan en de toepassing van het traceerbaarheidssysteem verplicht?

Niet alle afbraakwerken vereisen een sloopopvolgingsplan en een traceerbaarheidssysteem. Dit is enkel het geval voor de sloop, ontmanteling of renovatie van:

  • niet-residentiële gebouwen / projecten met een volume > 1.000 m³;
  • hoofdzakelijk residentiële gebouwen / projecten met een volume > 5.000 m³;
  • infrastructuur met een volume > 250 m³.

De verplichting geldt alleen wanneer er voor de werken een omgevingsvergunning vereist is. In andere gevallen kunt u als bouwheer vrijwillig kiezen voor sloopopvolging door een erkend deskundige. In het Vlaams gewest is Tracimat vandaag de enige erkende sloopbeheerorganisatie.

Ter info

De verplichting om een sloopopvolgingsplan op te maken geldt enkel in het Vlaams gewest. Voor Wallonië en Brussel gelden afzonderlijke regels. Wilt u hierover op de hoogte gebracht worden? Neem contact op met de dienst milieu via +32 11 26 99 92 of milieu@mensura.be.

In 6 stappen naar een veilige sloop: de Tracimat-procedure

Het verkrijgen van een verwerkingstoelating is enkel mogelijk indien er een correcte sloopopvolgingsprocedure is toegepast. De uitgebreide procedure met verplichtingen voor de bouwheer voor gebouwen groter dan 1.000 m³, bestaat uit 6 stappen:

  1. opmaak van het sloopopvolgingsplan;
  2. aanvraag van een conformiteitsverklaring door een erkend Tracimat-deskundige;
  3. aanvraag van de vereiste verwerkingstoelatingen;
  4. indien er asbest aanwezig is op de werf, uitvoering van het controlebezoek en opmaak van het controleverslag;
  5. aflevering van verwerkingstoelatingen voor de verwerking van het bouwpuin;
  6. aanvraag van het sloopattest.

Voor gebouwen kleiner dan 1.000 m³ en infrastructuurwerken geldt een vereenvoudigde procedure, die geen controlebezoek door een deskundige vereist.
 

Uw garanties?

Dankzij een nauwe opvolging van de Tracimat-deskundige krijgt u als bouwheer de zekerheid dat de sloop selectief is uitgevoerd. Dat betekent dat herwonnen kwalitatieve materialen behouden worden en gevaarlijke stoffen correct zijn verwijderd en afgevoerd.

Voor de puinbreker maakt de sloopopvolgingsprocedure een onderscheid tussen twee afvalstromen, met name hoog-milieurisicopuin (HMRP) en laag-milieurisicopuin (LMRP). Voor deze laatste kan Tracimat een kwaliteitsgarantie afleveren, waardoor het puin tegen een gunsttarief kan worden verwerkt.

Goed voor milieu én portemonnee

U kunt ook vrijwillig instappen in de Tracimat-procedure. Het resultaat: een lagere verwerkingskost van de afvalstoffen, een betere kwaliteit van de gerecycleerde materialen en een veiligere werf voor uw aannemer, zijn werkkrachten én de omgeving.

Slopen zonder zorgen?

Mensura kan u ondersteunen bij het opmaken van een sloopopvolgingsplan voor uw project. Neem contact met ons op via +32 11 26 99 92 of milieu@mensura.be.