Kumpen

Mensura legt fundamenten voor veilig en gezond werken

Kumpen is een van de meest innovatieve bouwbedrijven van België, actief in grootschalige binnen- en buitenlandse bouwprojecten. Zo is de onderneming onder meer betrokken bij residentiële, kantoor- of retailprojectontwikkeling, infrastructuurwerken zoals wegenbouw en grondwerken, renovatiewerken aan rioleringsleidingen en tunnelling. Bij deze risicogevoelige activiteiten staan veiligheid en gezondheid van de medewerkers hoog op de prioriteitenlijst. Om die te helpen waarborgen doet Kumpen al enkele decennia een beroep op Mensura.

Uitdaging

 • Gezondheid van medewerkers helpen waarborgen
 • Aandacht voor veiligheid op peil helpen houden
 • Psychosociaal welzijn van de werknemers

Oplossing

 • Medische controle voor wettelijk verplichte onderzoeken
 • Werkhervattingsonderzoeken en werkaanpassingen, aanwervingsonderzoek
 • Train-the-trainer: toolboxmeetings geven over veiligheid
 • EHBO-opleiding
 • Psychosociale begeleiding werknemers

Voordelen

 • Wettelijk in orde
 • Persoonlijke relatie met de bedrijfsarts
 • Flexibele samenwerking
 • Proactieve communicatie over wetswijzigingen


Kumpen telt ongeveer 440 medewerkers, waarvan drie op vier actief zijn op bouwwerven. Zoals gebruikelijk in de sector beschikt het bedrijf over een VCA**-certificaat, een garantie dat het voldoet aan de actuele eisen op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieu. Die aandacht uit zich onder meer in een nauwe samenwerking met Mensura.

Mensura koppelt een flexibele ingesteldheid aan een efficiënte planning van de medische onderzoeken en het goed inspelen op onze vragen.

Yves Coenen QSE Manager - Kumpen

Maximaal risico’s uitschakelen

Yves Coenen, QSE Manager: “Voor de medische onderzoeken zijn we kind aan huis bij Mensura. Een zeer goede relatie tussen onze medewerkers en de bedrijfsarts zorgt voor een vlotte samenwerking. De aard van de onderzoeken is uiteenlopend. Naast het jaarlijkse onderzoek vinden er meerwaardeonderzoeken plaats in het kader van een werkhervatting of een vraag naar aangepast werk. In dergelijke gevallen helpt de arts bekijken hoe het werk al dan niet tijdelijk aangepast kan worden wanneer een werknemer gehinderd wordt door gezondheidsklachten.”

Het medisch toezicht is toegesneden op de risico’s van de verschillende activiteiten die Kumpen uitvoert. “Lawaai, stof, zware fysieke arbeid, slechte ergonomische houdingen … Elke werf kent blootstelling aan mogelijk belastende factoren”, aldus bedrijfsarts Piet Posen. “Het belangrijkste is natuurlijk preventief optreden en op de werf ingrijpen om risico’s maximaal uit te schakelen. Daarom vindt er regelmatig overleg plaats met de preventieadviseur. We hebben alle werkposten gedefinieerd – metselaar, chauffeur, rioolwerker enzovoort – om van daaruit metingen te doen.

De train-the-traineropleidingen focussen op laagdrempelig mondeling communiceren rond veiligheid met de werknemers. Een belangrijk onderdeel van de VCA-certificatie.

Piet Posen Bedrijfsarts


Daarnaast is in onderling overleg bepaald dat we elke drie jaar een gehoortest organiseren. Aan de hand van een blaastest meten we de blootstelling aan stof.”

Twee keer per jaar bezoeken de bedrijfsarts, de preventieadviseur en afgevaardigden van de vakbonden samen de werven en werkplaatsen. Ze evalueren daarbij de werkposten en bijbehorende risico’s. “Dienen zich specifieke risico’s aan, dan vinden er vóór aanvang van lopende of nieuwe activiteiten gerichte bezoeken plaats om risico’s te evalueren en gezondheidsschade te voorkomen.”

Voordat nieuwe producten in gebruik genomen worden, ontvangt de bedrijfsarts er de Safety Data Sheets (SDS) van ter goedkeuring.
 

Interne opleidingen

Tegelijk zorgt Mensura via specifieke opleidingen voor het bijspijkeren of op peil houden van bepaalde kennis rond veiligheid en gezondheid. “Aan de hand van korte, praktische train-the-traineropleidingen brengen we ploegbazen en bouwvakkers de principes van toolboxmeetings bij. Deze opleidingen focussen op laagdrempelig mondeling communiceren rond veiligheid met de werknemers, een belangrijk onderdeel van de VCA-certificatie. Ook voor het luik EHBO vonden er in 2013 twee basiscursussen hulpverlener plaats en vier bijscholingen, waarvan één in Wallonië. Voor 2015 staat nog een opleiding voor de vertrouwenspersonen gepland.”

Constructieve samenwerking

De decennialange samenwerking illustreert het vertrouwen dat Kumpen heeft in Mensura. Yves Coenen: “Wij verwachten van een externe dienst in de eerste plaats dat die garandeert dat we wettelijk volledig in orde zijn. Met Mensura is dat altijd het geval, ze communiceren bovendien over wetswijzigingen die op til staan. Dat koppelen ze aan een flexibele ingesteldheid, een efficiënte planning van alle medische onderzoeken en het goed inspelen op onze vragen. Kortom, het type samenwerking waar we kunnen op voortbouwen.”