Polyvision

Polyvision en Mensura werken stapsgewijs aan collectief preventiebeleid

Streven naar een volledig collectief preventiebeleid, en intussen medewerkers maximaal individueel beschermen. Precies dat is waar Mensura het Genkse bedrijf Polyvision al jaren bij ondersteunt. Door chemische agentia nauwgezet te meten en op te volgen bijvoorbeeld, en er de nodige realistische adviezen aan te koppelen.

Uitdaging

  • Aanwezigheid van chemische agentia meten
  • Meetresultaten interpreteren
  • Adviezen formuleren om mogelijke blootstelling eerst te verminderen en vervolgens te vermijden

Oplossing

  • Meetstrategie opstellen
  • Werkpostanalyse uitvoeren om mogelijke blootstellingen te detecteren
  • Metingen en opvolgmetingen uitvoeren

Voordelen

  • Inzicht verwerven in de mogelijke blootstelling en gevaren
  • Gerichte aanpassingen en voorzorgmaatregelen kunnen nemen

Mensura is sterk vertrouwd met onze bedrijfsactiviteiten en denkt actief mee aan realistische en werkbare oplossingen. Zo evolueren we naar een collectief veiligheidsbeleid.

Marc Driljeux Interne preventieadviseur Polyvision


Bij Polyvision in Genk verwerken ze staalplaten voor educatief en architecturaal gebruik. Naast de bekende groene en witte borden voor klaslokalen, produceren ze er ook platen voor gevelbekleding, tunnels en andere vlakke toepassingen voor visuele communicatie. Door ze te emailleren – er een laagje glas over te leggen – worden de staalplaten onder meer krasvrij en graffi ti- en zonlichtbestendig.

Vertrouwd met het huis

“Enkele jaren geleden begon ik samen met Mensura een uitgebreid veiligheidsbeleid uit te tekenen”, zegt interne preventieadviseur Marc Driljeux. “Vanaf dan voeren we structureel risicoanalyses uit, stellen we jaarlijks een preventiebeleid op, geven we medewerkers regelmatig opleidingen enzovoort.” Zeker in die beginperiode klopte Marc vaak lange dagen met Davy Vanspauwen (Mensurapreventieadviseur industriële hygiëne en toxicologie) en Wouter Swevers (Mensura-preventieadviseur niveau 1). Dat schiep een hechte band die tot vandaag blijft voortbestaan.

“Ik ben inderdaad bijzonder tevreden over de samenwerking met Wouter en Davy”, beaamt Marc. “Ze kennen de onderneming door en door en ik weet dat ik hen altijd kan bellen met vragen. Wouter komt één dag per week naar het bedrijf en begeleidt meerdere projecten per jaar: opleidingen ergonomie of EHBO, psychosociale begeleiding, de jaarlijkse veiligheidsrondgang enzovoort. Hij is hier zo goed als kind aan huis.”
 

Zoeken naar collectieve oplossing

Regelmatig meet Mensura bij Polyvsion ook de ongezonde chemische agentia die vrijkomen bij het lijmen van de metaalplaten: fl uor wordt gebruikt bij het emailleren en tast het beendergestel aan. Tolueen is een chemisch agent dat bij langdurige blootstelling onder meer tot geheugenproblemen kan leiden. Bij die metingen krijgen medewerkers een meetpomp bevestigd aan hun werkkledij.

Davy: “We hebben ook een werkpostanalyse uitgevoerd, waarbij we onderzoeken in welke situaties ze mogelijks blootgesteld worden. Dat bleek niet alleen tijdens het lijmen te zijn, maar ook bij het reinigen van de lijminstallaties. In beide gevallen vielen de eerste metingen voor de twee agentia te hoog uit. Bijkomende preventiemaatregelen waren vereist.”
 


Voor fluor vonden Marc, Wouter en Davy al snel een collectieve preventieoplossing: extra ventilatie aan de productielijn zuigt de fl uordampen op. Enkel bij het reinigen van de installaties, waarbij stof met hoge concentraties fl uor opwaait, is het noodzakelijk om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Maar voor de tolueenagenten is de collectieve oplossing nog niet voor morgen: “De nieuwe afzuiging bleek onvoldoende bescherming te bieden”, zegt Marc.

“Onze medewerkers moeten aan de lijmstraat dus altijd hun persoonlijke beschermingsmiddelen dragen, niet alleen tijdens het reinigen. Wel hebben we intussen een nieuwe lijmstraat geïnstalleerd die we voor steeds meer producten gebruiken. Daar is de afzuiging wel voldoende sterk. Op termijn zullen we die voor al onze producten gebruiken.”
 

Met opleidingen maken we medewerkers bewust van de gevaren waarmee ze in aanraking komen. Zo begrijpen ze het belang van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Wouter Swevers Mensura-preventieadviseur niveau 1

Actief meedenken

In afwachting van die volledige overschakeling werkte het team een meetstrategie uit om de blootstelling aan chemische agentia van nabij op te volgen. Fluor meten ze nu één keer per jaar, tolueen twee à drie keer per jaar. “Met opleidingen maken we medewerkers ook bewust van de gevaren waarmee ze in aanraking komen”, zegt Wouter. “Ze begrijpen nu waarom persoonlijke beschermingsmiddelen als handschoenen zo belangrijk zijn.”
 


“Precies dat is wat ik zo hard aan Mensura apprecieer”, zegt Marc. “Ze zijn sterk vertrouwd met onze bedrijfsactiviteiten en denken actief mee aan realistische en werkbare oplossingen. Zo evolueren we langzaam maar zeker van een individueel naar een collectief veiligheidsbeleid.”

Wat Mensura voor u kan doen

Komen uw werknemers in contact met chemische, biologische en/of fysische agentia? Met een doelgerichte aanpak en opleidingen helpt Mensura u hun gezondheid en de efficiëntie van uw processen verzekeren.

Neem contact op met de commercieel verantwoordelijke in uw regio, hij of zij bekijkt graag hoe we u kunnen helpen.