Ander of aangepast werk: wat kunt u als werkgever doen?

Als een werknemer na langdurige ziekte ’het overeengekomen werk’ niet opnieuw kan opnemen, oordeelt de preventieadviseur-bedrijfsarts soms dat ‘ander of aangepast werk’ wel haalbaar is. Maar wat houdt dat in? En hoe begint u eraan?

Aanpassingen op verschillende niveaus

‘Ander of aangepast werk’ houdt in dat u de job van de re-integrerende medewerker tijdelijk of definitief wijzigt op minstens een van de volgende vlakken:

  • de arbeidsorganisatie: bv. werkprocedures en taakverdeling;
  • de arbeidsinhoud: bv. de taken van uw werknemer, taakvariatie en werkbelasting;
  • de arbeidsvoorwaarden: het type werkrooster (bv. progressieve tewerkstelling of deeltijdse arbeid), de opleidingsmogelijkheden en de evaluatieprocedures;
  • de arbeidsomstandigheden: bv. de werkomgeving, arbeidsmiddelen en werkhoudingen;
  • de werkrelaties: de samenwerking met collega’s, interne en externe communicatie enzovoort.

Enkele mogelijke aanpassingen in het kader van ander of aangepast werk:

Medische oorzaak langdurige ziekteOrganisatorische veranderingenMateriële veranderingen
Ergonomische klachten- Meer pauzes
- Aangepaste taken
- ...
- Hulp bij heffen / tillen
- Specifieke verlichting
- Handenvrij telefoneren
- ...
Ernstige ziekte (kanker, MS, ...)- Aangepaste taken
- Peter / meter
- Thuiswerk
- Feedbackmomenten
- Aangepast werkritme
- ...
- Parkeerplaats bij de ingang
- Sanitaire ruimte vlakbij (bij darm- of blaasdisfunctie)
- ...
Pesten op het werk- Een gedragscode
- Weerbaarheidstraining
- Overlegmomenten
- ...
/
Stress of burn-out- Stapsgewijze terugkeer
- Minder scherpe deadlines
- Coaching
- Overlegmomenten
- Andere verantwoordelijkheden
- ...
/

 

Uiteraard bestaan er geen standaardoplossingen: elke diagnose of werksituatie is verschillend. Om tot zinvolle aanpassingen te komen, overlegt u het best met de preventieadviseur-bedrijfsarts.

Aandachtspunten voor aangepast of ander werk

1. Bekijk ruim op voorhand welke ingrepen voor uw organisatie haalbaar zijn.

Start het denk- en organisatieproces op ruim vóór uw werknemer terug is. Want vaak vergt aangepast of ander werk een dosis creatief denken. Denk niet te snel dat iets onmogelijk is, maar bekijk samen met de bedrijfsarts of collega’s wat wél uitvoerbaar is binnen uw organisatie. Zo kan een opleiding een sleutelrol spelen om mogelijkheden te creëren tot ander of aangepast werk.


2. Focus in eerste instantie op wat de terugkerende medewerker wél nog kan en specifiek nodig heeft.

Denken vanuit mogelijkheden in plaats van beperkingen heeft veel meer kans om tot oplossingen te komen.

Sommige aanpassingen kunnen druk zetten op een afdeling, op collega’s of op de productiviteit. Goede afspraken en duidelijke communicatie zijn hier essentieel. Als de aanpassingen permanent blijken, moet u bekijken of er een nieuw evenwicht kan worden gevonden voor alle betrokken collega’s.


3. Moeten de arbeidsvoorwaarden aangepast worden?

Let op: de arbeidsovereenkomst bij terugkeer van uw medewerker blijft geldig. Gaat uw werknemer tijdens het re-integratietraject opnieuw aan de slag in een lagere functie, dan gelden voor die periode de bestaande loonvoorwaarden. U kunt wel nieuwe contractuele voorwaarden onderhandelen met de werknemer (arbeidsvolume, werkuurrooster, salaris …) en deze als bijlage aan het contract toevoegen.

Wat als ander of aangepast werk niet mogelijk is?

Als het technisch of objectief niet mogelijk is of om gegronde redenen niet geëist kan worden om werk te maken van re-integratie, dan hoeft u geen actie te ondernemen. Als transportbedrijf is het bijvoorbeeld niet evident om een chauffeur een andere functie of progressieve werkhervatting aan te bieden, of om de werkomstandigheden aan te passen.

Uw motivatie om niet tot re-integratie over te gaan, moet u toelichten in een verslag voor de met toezicht belaste ambtenaren.

Maakt uw organisatie al werk van re-integratie?

Mensura begeleidt u praktisch en beleidsmatig bij de re-integratie van langdurig zieke medewerkers. Wij helpen u bij het uitwerken van uw beleid, bij specifieke re-integratietrajecten en bij het voorkomen van fade-out door contact te houden. Neem voor meer informatie contact met ons op via +32 2 549 71 00.