Het attest BA4 of BA5: veilig werken aan of met elektrische installaties

Werken met elektrische installaties brengt risico’s met zich mee. Denk aan oververhitting, brand of elektrische schokken bij aanraking. Daarom mogen enkel medewerkers met een attest BA4 of BA5 werken uitvoeren bij of aan installaties. U stelt zelf dat wettelijk verplichte attest op. Zo gaat u te werk.

Veilig werken aan of met elektrische installaties in 4 stappen

1. Voer een risicoanalyse uit.
2. Selecteer samen met de preventieadviseur bekwame medewerkers.
3. Voorzie gepaste opleidingen.
4. Stel het attest op.

Voor elke elektrische installatie in uw onderneming moet u als werkgever een risicoanalyse uitvoeren. Die somt niet alleen de mogelijke gevaren en vaak voorkomende tekortkomingen aan elektrische installaties op. Ook de werkzaamheden die medewerkers aan of bij de installatie uitvoeren, komen aan bod.

Risicoanalyse als maatstaf voor bekwaamheid

Enkel bekwame werknemers mogen de opgesomde activiteiten uitvoeren. Als werkgever bepaalt u zelf – in samenspraak met de preventieadviseur – wie dat is. Hoe? Door de ervaring en kennis van elke medewerker af te toetsen aan de werkzaamheden uit de risicoanalyse. Alleen wie over de nodige vaardigheden beschikt, is bekwaam om aan of bij de elektrische installatie te werken.

Een risicoanalyse is altijd dynamisch: bij gewijzigde omstandigheden – zoals een nieuwe installatie of een uitbreiding – is een update cruciaal.

Voorzie gepaste opleidingen

Heeft geen enkele werknemer kennis van elektrische installaties en de bijbehorende risico’s? Dan kunt u een aangepaste opleiding organiseren. Daarin verwerven medewerkers de nodige competenties om rond, aan of met een elektrische installatie te werken.

Een algemene vorming bestaat niet. U kiest zelf wie de workshop geeft: een opleidingsorganisatie of iemand – intern of extern – met expertise in de nodige vaardigheden.

Maak kennis met onze e-learning 'Veilig uitvoeren van kleine elektrische werkzaamheden voor gewaarschuwde personen (BA4)'

Voor medewerkers die sporadisch kleine elektrische werkzaamheden uitvoeren ontwikkelden we een e-learning op maat. Deze opleiding kunnen ze waar en wanneer ze willen volgen én helemaal op eigen tempo. Na een korte test krijgen deelnemers een opleidingscertificaat. Op basis daarvan kunt u als werkgever een bevoegdheidsverklaring 'Gewaarschuwd persoon BA4' opmaken.

Bekijk de inhoud van de e-learning

Het verschil tussen BA4 en BA5

Een medewerker bekwaam verklaren is een eerste stap, maar daarna moet u als werkgever een attest BA4 of BA5 opstellen. Dat wettelijk verplichte attest verklaart dat zij de gevaren van elektrische apparatuur correct kunnen inschatten. 

Werknemers hebben ofwel het attest BA4 (gewaarschuwd) of BA5 (vakbekwaam) nodig.

  • Medewerkers die mogelijk in aanraking komen met de risico’s van elektrische installaties, maar er niet of amper zelf aan werken, hebben het attest BA4 (gewaarschuwd) nodig. Voorbeelden zijn onderhoudspersoneel en schilders. Zij mogen taken van niet-elektrische aard uitvoeren in de omgeving van machines. Kleine wijzigingen aan de installatie uitvoeren mag enkel onder permanent toezicht van een medewerker die vakbekwaam zijn verklaard.
  • Medewerkers die zelf aan of met elektrische installaties werken, moeten over het attest BA5 (vakbekwaam) beschikken. Ingenieurs en technici, bijvoorbeeld. Zij kunnen mogelijke gevaren zelf inschatten en maatregelen bepalen die de risico’s verminderen.
     
Werknemers hebben ofwel het attest BA4 (gewaarschuwd) of BA5 (vakbekwaam) nodig.

Het attest opstellen: zo gaat u te werk

Het attest, dat u samen met de preventieadviseur opstelt, bevat op z’n minst deze 6 elementen:

  1. de naam en functie van de medewerker;
  2. zijn bevoegdheid: gewaarschuwd (BA4) of vakbekwaam (BA5);
  3. de basis voor de toekenning: behaalde diploma’s, gevolgde opleidingen of ervaring;
  4. de specifieke (onderdelen van de) installatie(s) waarmee hij mag werken en werkzaamheden die hij mag uitvoeren;
  5. eventuele bijkomende voorwaarden, zoals vereiste beschermingsmiddelen;
  6. de geldigheidsduur van het attest. Die bepaalt u in samenspraak met de preventieadviseur.

Vrije keuze, gewichtige beslissing

Als werkgever bepaalt u zelf aan welke medewerker(s) u het attest BA4 of BA5 toekent. U hebt er alle belang bij om enkel een attest te geven aan werknemers die over de juiste capaciteiten beschikken. Zo beperkt u de kans op arbeidsongevallen en houdt u iedereen veilig aan de slag.

Maak kennis met onze e-learning BA4

Voor medewerkers die sporadisch kleine elektrische werkzaamheden uitvoeren ontwikkelden we een e-learning op maat. Deze opleiding kunnen ze op eigen tempo en op een zelf gekozen tijdstip volgen. Na een korte test krijgen deelnemers een opleidingscertificaat. Op basis daarvan kunt u als werkgever een bevoegdheidscertificaat opmaken.

Bekijk de inhoud van de e-learning BA4.