Zet het KB re-integratie de controlearts buitenspel?

Over het nieuwe koninklijk besluit (KB) ter bevordering van de re-integratie van langdurig zieken is al veel inkt gevloeid. In het re-integratieverhaal zijn de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, de arts van de mutualiteit, de werkgever en de werknemer de hoofdpersonages. Maar wat met de controlearts? Speelt hij nog een rol in het re-integratieproces? Annelies Feytons, bedrijfsjuriste bij Mensura, zet alles op een rij.

Bij arbeidsongeschiktheid gaat de controlearts na of uw werknemer werkelijk arbeidsongeschikt is en voor hoelang. Het vertrekpunt daarbij is het medisch attest van de behandelende arts. De controlearts spreekt zich dus niet uit over het feit of de werkplaats of de werkinhoud moeten worden aangepast. Dat is de bevoegdheid van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer (PAAG). Daarom is het ook logisch dat deze laatste als centraal aanspreekpunt optreedt bij een re-integratie naar de arbeidsplaats.

Juridisch komt de controlearts niet ter sprake. Maar dit wil niet zeggen dat de controlearts geen rol kan spelen in het hele verhaal. De nieuwe wetgeving verandert niets aan uw recht als werkgever om – voorafgaand aan of tijdens het re-integratietraject – een controlearts naar het thuis- of verblijfsadres van de werknemer te sturen. Ook na de periode van gewaarborgd loon, behoudt u de mogelijkheid om de arbeidsongeschiktheid van de werknemer te controleren via een medische controle.

Financieel voordeliger

Controleartsen inschakelen vóór de opstartvan een re-integratietraject vormt zeker een financieel voordeliger vertrekpunt om een langdurig zieke werknemer te re-integreren. Bent u ervan overtuigd dat een bepaalde werknemer vroeger het werk kan hervatten, dan kunt u via een medische controle een eventuele inkorting van de voorgeschreven duur van arbeidsongeschiktheid bekomen.

Beslist de controlearts bij een arbeidsongeschiktheid van 4 weken of langer tot een inkorting, dan dient uw werknemer bij de PAAG langs te gaan voor een werkhervattingsonderzoek, als hij door de aard van zijn job onderworpen is aan medisch toezicht. Deze PAAG onderzoekt dan of er aanpassingen aan de werkpost of werkinhoud nodig zijn.

Als werkgever is het dus belangrijk om de afweging te maken tussen een medische controle aanvragen of een re-integratietraject effectief opstarten. Een re-integratietraject is zeker aanbevolen voorwerknemers die al vier maanden aaneensluitend arbeidsongeschikt zijn. (Let op: als werkgever kunt u tot 31/12/2017 enkel een re-integratietraject opstarten voor werknemers die afwezig zijn sinds 01/01/2016).

Beschikbaar voor medische controle

Maar ook tijdens het re-integratietraject kunt u een beroep doen op de controlearts. Stel dat uw werknemer deeltijds arbeidsongeschikt is en deeltijds het werk heeft hervat, dan moet hij beschikbaar blijven voor medische controle. Is een werknemer tot drie keer toe oncontroleerbaar, dan vormt dat een geldige reden voor een ontslag om dringende reden.

Re-integreren van langdurig zieken omvat vanzelfsprekend veel meer dan enkel een medische controle aanvragen of een re-integratietraject opstarten. Het nieuwe KB re-integratie geeft u als werkgever de mogelijkheid om de touwtjes in handen te nemen. Maar vergis u niet: de nieuwe wetgeving op zich is niet afdoende om vermijdbaar verzuim te beperken. Om verzuim te beperken moet u niet één maar meerdere paden bewandelen. Verzuim verschilt immers van geval tot geval. Een uitgewerkt verzuim- en re-integratiebeleid houdt rekening met de verschillende aspecten die een rol spelen.

Hebt u hulp nodig om het verzuim binnen uw bedrijf te vermijden of terug te dringen? Neem contact op met Mensura (externe dienst voor preventie en bescherming op het werk) of Certimed (medische controledienst) die graag samen met u tot werkbare oplossingen komen.