Globaal Preventieplan en Jaarlijks Actieplan: identificeer beroepsrisico's en pak ze aan

Het Globaal Preventieplan en het Jaarlijks Actieplan vormen de spil van de risicobeheersing binnen jouw organisatie. Het ene met langetermijndoelen, het andere via praktische actiepunten op korte termijn. Beide bevatten concrete preventiemaatregelen, afgestemd op de grootte van jouw onderneming en de risico’s van jouw werknemers. Maar hoe begin je eraan?

Of je nu een grote multinational of een jonge kmo runt: je bent als werkgever verplicht om te voorzien in een gezonde en veilige werkplek. Het Globaal Preventieplan en Jaarlijks Actieplan zijn daarbij onmisbaar.

Wat is een Globaal Preventieplan (GPP)?

De wetgeving over welzijn op het werk verplicht werkgevers risico’s op het vlak van welzijn te identificeren. Die verschillen naargelang de organisatie, de aard van de job of de groep werknemers. Op basis van deze risicoanalyse formuleer je een aantal maatregelen om het welzijn van werknemers te verzekeren. De preventiemaatregelen bundel je in het Globaal Preventieplan. Zo’n plan helpt de risico’s specifiek voor jouw organisatie te beheersen. Een GPP is dus altijd maatwerk.

Het Globaal Preventieplan bevat minstens:

 • de resultaten van de risicoanalyse en de te nemen preventiemaatregelen;
 • jouw prioritaire doelstellingen en de activiteiten en middelen om ze te bereiken;
 • een taakverdeling tussen de betrokken diensten/medewerkers;
 • eventuele aanpassingen aan gewijzigde wetgeving of werkomstandigheden;
 • de criteria voor de evaluatie van het preventiebeleid.

Jouw GPP is vijf jaar geldig, maar je doet er goed aan om het jaarlijks aan te passen waar nodig. Dat kan op basis van adviezen van o.a. het CPBW, jouw EDPBW, aangepaste wetgeving of op basis van nieuwe informatie door gewijzigde werkomstandigheden, arbeidsongevallen, schadegevallen, enzovoort. Hoogdringende aanpassingen worden verwerkt in het lopend Jaarlijks Actieplan.

Wat is een Jaarlijks Actieplan (JAP)?

In het Jaarlijks Actieplan werk je het GPP concreet uit, door de concrete preventieactiviteiten voor het komende werkjaar op te lijsten.

Het JAP bevat minimaal:

 • de prioritaire doelstellingen in het kader van het preventiebeleid;
 • de middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken;
 • de opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokkenen;
 • de eventuele aanpassingen aan het globaal preventieplan.

Hoe ga je te werk?

Voor de opmaak van zowel een GPP als het JAP laat je je best bijstaan door de preventieadviseur van jouw Interne en/of Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW/EDPBW). Door jouw ideeën af te toetsen met het management en medewerkers, vergroot je bovendien het draagvlak binnen jouw organisatie.

Of het nu gaat om een GPP of een JAP, volg deze 6 stappen voor een optimaal resultaat:

 1. Maak een ontwerp: visualiseer elke bepalende factor, zoals wetgeving, normering, controlebezoeken, taakanalyses, het aantal beroepsziektes, eventuele arbeidsongevallen of incidenten, de ingebruikname van nieuwe machines, enz.
 2. Bespreek het ontwerp met het management en jouw IDPBW/EDPBW.
 3. Stel het plan voor op het CPBW of leg het voor aan jouw vakbondsafvaardiging of eigen medewerkers vóór 1 november van het lopende werkjaar.
 4. Verwerk de adviezen van het CPBW.
 5. Laat het CPBW (of de vakbondsafvaardiging of de medewerkers) het plan bevestigen vóór de start van het komende werkjaar.
 6. Communiceer over het plan naar het CPBW.

Slimme tips voor een vlotte opvolging

-
Integreer het GPP en JAP tot één document.
- Zorg voor voldoende inspraak, opvolging en communicatie.
- Neem de opvolging van het JAP op in de maandelijkse verslagen.
- Zet het JAP op de agenda van het CPBW en evalueer de realisaties en opvolging.
- Omschrijf de doelstellingen ‘SMART’ in het JAP: specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdsgebonden.

Mensura biedt hulp

Maak gebruik van het bedrijfsbezoekverslag of het driejaarlijks beleidsadvies als basis voor jouw GPP en om de prioriteiten te bepalen in het JAP. Daarnaast kunnen we jouw interne preventieadviseur bijstaan op verschillende vlakken.