Hoe ondersteunt u het mentaal welzijn van uw personeel in coronatijden?

Over de economische impact van de coronacrisis vloeide de inkt al rijkelijk. Nu de versoepeling van de maatregelen lijkt ingezet, is een pertinente vraag wat de psychologische impact van deze crisis is. En vooral: hoe u als werkgever een goede ondersteuning kunt bieden voor medewerkers die met angst, stress of onzekerheid kampen.

Psychologen trokken al aan de alarmbel over het psychosociaal welzijn van de bevolking. Het lijdt weinig twijfel dat deze crisis ook mentaal een grote impact heeft. Angst, onzekerheid en frustratie zijn heel natuurlijke reacties op uitzonderlijke omstandigheden. Bovendien zijn geen twee mensen gelijk. Hoe elk individu met deze situatie omgaat, valt moeilijk te voorspellen.

Houd rekening met drie basisbehoeften

Om medewerkers daarbij te helpen en te motiveren, dient u rekening te houden met hun onderliggende noden. De zelfdeterminatietheorie uit de arbeidspsychologie kan daarbij helpen. Dit model definieert drie basisbehoeften die tijdens en na deze crisis onder druk kunnen staan. Door hier aandacht aan te besteden, motiveert u medewerkers op lange termijn en zet u in op hun welzijn en dat van uw organisatie.

1. Autonomie: individuele vrijheid en beslissingsvermogen
In crisistijden worden beslissingen snel en van hogerhand genomen uit noodzaak of dringendheid. Dat geeft mensen het gevoel dat hun vrijheid beknot wordt en hun inspraak vermindert. Respecteer de autonomie van uw medewerkers zo goed mogelijk en treed niet te controlerend op of betrek hen bij het zoeken van oplossingen. Geef mensen vertrouwen en vrijheid waar mogelijk, bijvoorbeeld door flexibel te zijn in het werkritme, uurrooster of takenpakket.

2. Verbondenheid: het gevoel ergens deel van uit te maken
Telewerk kan het teamgevoel doen verwateren en mensen kunnen zich geïsoleerd voelen. Rituelen en zichtbaarheid zijn belangrijk om een gevoel van verbondenheid te bewaren. Houd dus vast aan afspraakmomenten en wekelijkse videocalls die het teamgevoel bevorderen. Ook digitaal. Begin bijvoorbeeld een videomeeting met een korte, informele babbel of rond de week af met een virtuele borrel.

3. Competentie: goed zijn in wat je doet
Uw medewerkers kunnen hun gebruikelijke taken niet – of niet op dezelfde manier – uitvoeren. Misschien moeten ze zelfs nieuwe taken uitvoeren waar ze geen ervaring mee hebben. Hierdoor kan het competentiegevoel onder druk komen. Vraag uw medewerkers expliciet waar zij nood aan hebben en hoe ze ingezet willen worden. Houd daarbij rekening met individuele verschillen en voorkeuren. Feedback geven mag zeker, zolang er ook voldoende aandacht gaat naar benoemen van wat goed gaat.

Luister naar uw medewerkers

Al te vaak communiceren we enkel wanneer iets zeker is. In deze tijden moeten we echter ook praten over onzekere elementen. Communiceer daarom eerlijk met medewerkers. Speel open kaart over waarom u bepaalde maatregelen al dan niet neemt, en hoe u collega’s probeert te ondersteunen.

Hoe mensen reageren op deze crisis kan individueel erg verschillen. Sommigen zullen er nauwelijks last van ondervinden, terwijl anderen net erg onzeker of gefrustreerd zullen zijn. Zorg daarom dat u en uw leidinggevenden genoeg tijd en ruimte voorzien om te luisteren naar de noden van uw medewerkers. Belangrijk daarbij: probeer te luisteren zonder uw eigen visie of gevoelens te projecteren. Stel u medewerkers bijvoorbeeld de volgende vragen:

  • Hoe loopt het (thuis)werk?
  • Hoe voel je je? Hoe gaat het echt met jou?
  • Hoe ervaar je de workload?
  • Welke ondersteuning heb je nodig?

Ontwikkel een coronawelzijnsbeleid

Het is belangrijk om een eenduidige lijn aan te houden in de ondersteuning van uw medewerkers. Neem niet in het wilde weg beslissingen, maar leg die vast in een ‘coronawelzijnsbeleid’. Dat moet aansluiten bij uw waarden als bedrijf, en zorgt ervoor dat u altijd kan teruggrijpen naar die gids.

Geef ook hier werknemers inspraak. Het is aan te raden om een multidisciplinaire aanpak te hanteren: raadpleeg en betrek uw preventieadviseur, bedrijfsarts, psychosociaal expert enzovoort. U kunt bij de experten van Mensura terecht voor ondersteuning.