Wie doet wat precies in een re-integratietraject?

Bij de re-integratie van een langdurig zieke werknemer kunnen verschillende partijen betrokken zijn: van de leidinggevende en de bedrijfsarts, over de personeelsdienst, tot het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW). Elk streven ze hetzelfde na: de medewerker helpen om vlot en duurzaam de draad op te pikken. Een overzicht.

Een medewerker succesvol re-integreren vraagt om een nauwe samenwerking tussen de verschillende verantwoordelijken en een duidelijke taakverdeling. Ze kunnen worden opgedeeld in medische rollen en managementrollen.

Medische rollen bij re-integratie

 1. De behandelende arts of huisarts
  De behandelende arts of de huisarts is doorgaans het eerste medische contact van een zieke werknemer. Hij doet een diagnose, schrijft medicatie of andere therapie voor en volgt de behandeling op. Daarnaast doet hij aangifte van de arbeidsongeschiktheid bij het ziekenfonds en stelt het afwezigheidsattest op voor de werkgever.

  In het re-integratietraject kan deze door de andere medische partijen betrokken worden om re-integratie mogelijk te maken. Hij kan een re-integratietraject opstarten op voorwaarde dat de medewerker daarmee akkoord gaat.
   
 2. De arbeidsarts
  De arbeidsarts beoordeelt bij een re-integratietraject de mate van arbeidsgeschiktheid. Hij onderzoekt de mogelijkheden van de werknemer (i.e. welke taken hij bij zijn re-integratie nog kan uitvoeren) en toetst die af aan de werkvereisten. Hij bepaalt dus ook of aangepast werk nodig en mogelijk is.

  ​Daarnaast is hij verantwoordelijk voor:
  • advies aan de personeelsdienst en het management (met respect voor het medische beroepsgeheim);
  • de dialoog met de behandelende arts en/of huisarts;
  • de dialoog met de adviserende arts (zie hieronder) van het ziekenfonds;
  • de eventuele doorverwijzing naar andere preventieadviseurs (zoals de ergonoom) om het re-integratietraject te bevorderen.
    
 3. De adviserende arts
  De adviserende arts of mutualiteitsarts is verbonden aan een ziekenfonds. Hij maakt binnen de twee maanden na de arbeidsongeschiktheid een eerste inschatting of de werknemer terug aan het werk kan.

  Hij kan ook op eigen initiatief een re-integratietraject opstarten.
   
 4. De controlearts
  Hij komt aan huis om na te gaan of de arbeidsongeschiktheid van de zieke medewerker terecht is: lijdt hij of zij effectief aan de aandoening die het medische attest van de huisarts vermeldt?

  De controlearts spreekt zich niet uit over een eventuele aanpassing van de werkplaats of het takenpakket van de medewerker. Dat is de taak van de arbeidsarts.

Managementrollen bij re-integratie

 1. De werkgever of leidinggevende
  De werkgever of leidinggevende speelt een centrale rol in het re-integratieproces. Hij staat het dichtst bij de werknemer en zijn collega’s. Hij kan verschillende stappen zetten om een langdurige zieke medewerker terug naar de werkvloer te halen:
  • Hij kan contact houden met de zieke werknemer.
  • Hij heeft het recht om na vier maanden afwezigheid een re-integratietraject op te starten. In dat geval stelt hij in samenspraak met de werknemer een re-integratieplan op.
  • Hij denkt samen met de preventieadviseur-bedrijfsarts mee na over mogelijke oplossingen tot aangepast werk.
  • Hij brengt collega’s op de hoogte van de nodige ondersteuning voor de terugkerende medewerker.
    
 2. Hr-afdeling
  De personeelsdienst kan adviseren bij de uitwerking van het re-integratiebeleid, administratieve ondersteuning bieden en het re-integratiedossier helpen opmaken. In overleg met het management kan ze ook een systeem van afwezigheidsregistratie uitwerken. Een verantwoordelijke binnen het team onderhoudt daarbij het contact met de andere betrokken partijen.
   
 3. CPBW
  ​Vanaf 50 werknemers beschikken ondernemingen over een comité voor preventie en bescherming op het werk. Die instantie zet zich op verschillende manieren in om een vlotte re-integratie te bevorderen door:
  • aanpassingen aan de werkplaats en eventuele werkkledij, gereedschap, werkpost, taken enzovoort voor te stellen volgens de noden van de werknemer;
  • aangepast werk voor te stellen;
  • eventueel externe partners voor te stellen.

Maak werk van re-integratie

Mensura helpt je om een re-integratiebeleid op te stellen en langdurig afwezige werknemers opnieuw naar de werkvloer te begeleiden. Ontdek alles over onze doelgerichte verzuimaanpak.